is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„om hier en daar een kwalijk riekend blad van den „upas-boom weg te plukken, in plaats van naar Godes „zwaard te grijpen en den boom te vellen: om hier en „daar die verderfelijke plant in haren groei te stuiten, „in plaats van haren levenswortel af te snijden? Een „lange keten van vooroordeel, van gewoonten en van „vooropgestelde meeningen heeft zich in dichte windingen om den geest der mannen geslingerd. Ik be„doel, juist deugdzame en godsdienstige mannen zijn „op die wijze geketend, niet door ondeugd , maar door „ongeloof en angstvalligheid. Het is niet ieder gegeven „de ketenen van anderen te verbreken; maar ik geloof „toch, dat er weinig verontschuldiging is in te brengen „voor wie niet willen toelaten, dat een ander hunne „ketenen verbreekt."

De Fransche staatsman Jules Favre verklaarde Mrs. Butler's beginsel van volstrekte gelijkheid van man en vrouw, wat betreft hunne zedelijke verantwoordelijkheid, volkomen te deelen; maar zijns inziens was van de Regeeringen in deze niets te verwachten. „Want", zeide hij, „de Regeeringen hebben deze zaak nooit zuiver „onder de oogen gezien en als zij ingrepen, deden zij „het enkel om het maatschappelijk kwaad te verheffen „tot eene erkende instelling, waardoor zij het kwaad „uitbreidden en het blijvend maakten. Bezorgdheid voor „de openbare gezondheid is hunne eenige verontschuldiging. Maar zelfs het ergste, dat der openbare ge-

17