is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Fransche pers over de zedenpolitie, waardoor vele afschuwelijke praktijken aan het licht kwamen en menig loom geweten werd wakker geschud. Het kwam zelfs zoo ver, dat in den Parijschen Gemeenteraad het voorstel werd gedaan de gewone stedelijke subsidie aan de zedenpolitie in te trekken; instede daarvan werd echter besloten tot de instelling eener Commissie van Onderzoek. Het daartoe genomen besluit luidde:

1°. overwegende dat de Gemeenteraad is betrokken in het vraagstuk der zedelijkheidspolitie en dat dit vraagstuk van het grootste aanbelang is voor de bevolking van Parijs,

2°. overwegende, dat de Gemeenteraad van Parijs gerechtigd is toezicht te oefenen op de diensten, waarvoor hij betaalt en vereischte verbeteringen in studie te nemen,

3°. overwegende, dat de handelingen der zedelijkheidspolitie geene wettelijke kracht hebben en aanleiding geven tot het plegen van misdaden, die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht ,

4°. overwegende, dat het op het oogenblik moeilijk is den Gemeenteraad voor te stellen het geld voor de zedelijkheidspolitie te weigeren, zal eene commissie van twaalf leden worden benoemd om een onderzoek in te stellen naar den dienst der zedelijkheidspolitie en voorstellen te doen, hetzij tot alge-