is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„den Grooten Herder. De Christenen waren toen niet „aansprakelijk voor de heidensche wetgeving en hare „verderfelijke werking. Maar met ons is dat heel wat „anders. Er zal echter nog heel wat tijd noodig wezen „om dat in wijden kring te doen verstaan; het zal echter „geen verloren tijd zijn."

Mrs. Butler teekende daarbij aan: „In alle tijden en in „alle landen heb ik het als eene groote winst beschouwd, „wanneer men ons vraagstuk ging beschouwen als een „vraagstuk van politiek. Het woord politiek schrikt „velen af en onder hen oprechte en ernstige Christenen, „omdat zij de wezenlijke beteekenis van het woord niet „vatten. Zij meenen dan dadelijk het spooksel van par„tijverdeeldheid en van den strijd der politieke meeningen „te zien. Maar bij de heilige, gerechte zaak, die wij „voorstaan kan er geen sprake zijn van partijverdeeld„heid. Het is een vraagstuk, bij de oplossing waarvan „alle rangen der maatschappij gelijkelijk belang hebben, „van den bewindsman tot den arbeider om zijn dage„lijksch brood. Het is een zedelijk vraagstuk, dat het „zedelijk en geestelijk leven van alle volken der aarde „raakt en langs den weg van hun geestelijk, individueel „leven het maatschappelijk, het openbaar, het gezins„leven der menschheid. Maar het moet worden uitgevochten in de wetgeving, in de Regeering, langs „politieken weg. Verdorven magistraten, wetgevers, „leiders, deskundigen en losbandigen willen nu eenmaal