is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledig getuigenis af, dat door het Engelsclie ministerie werd opgezonden aan den Officier van Justitie te Brussel. Van dat oogenblik was het onmogelijk de waarheid der door haar aan het licht gebrachte, meer dan afschuwelijke feiten in twijfel te doen trekken. Interpellaties in de Belgische Kamer volgden. Eene enquête bracht de medeplichtigheid der politie aan den dag; de hoofden der zedelijkheidspolitie werden eerst op non-activiteit gesteld, daarna oneervol ontslagen; en de burgemeester van Brussel werd het eveneens, toen bleek, dat hij de hand had geleend tot hunne verkrachting van recht en wet, en er zelfs geldelijk voordeel van placht te trekken. Het bestaan van eenen uitgebreiden, wijd vertakten handel in blanke slavinnen , waaraan het groote publiek nog altijd maar niet had willen gelooven, was hiermede onwederlegbaar aangetoond. In Engeland benoemde het Hoogerhuis dien ten gevolge eene Commissie van Onderzoek met betrekking tot bedrog en verleiding van jonge meisjes, welk onderzoek leidde tot de aanneming der Criminal Law Amendment Act, eene zeer strenge wet, die, naar Mrs. Butler verklaarde, te meer beteekenis had, omdat daarin voor het eerst werd aangenomen het gelijkheidsbeginsel, een waarborg van de komende overwinning. Want toen bij de behandeling van het ontwerp dezer wet sommige Parlementsleden er in wilden brengen, dat de verschillende strafbepalingen straf bedreigden tegen vrouwen, die