is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapsrechten, de uitsluiting zijner kinderen van alle inrichtingen van hooger onderwijs, in één woord al wat toenmaals het leven van den Dissenter op tallooze wijzen bemoeilijkte. Ofschoon het gezin van Jacob Bright trots dat alles eene zekere mate van welvaart genoot, werd Priscilla met hare zeven broeders en drie zusters in strengen eenvoud groot gebracht, geheel in overeenstemming met de begrippen van haar Kerkgenootschap. Een zich wijden aan werken van barmhartigheid lag mede in de lijn dier begrippen en de levenskring, waarin Priscilla opgroeide, was er een waarin warme belangstelling werd gekoesterd in de nooden van den lijdende naaste en vooral in de nooden der zwoegende fabrieksbevolking van de om hare voortreffelijke wolweverijen vermaarde stad Rochdale. De kinderen van Jacob Bright leefden in dagelijksch verkeer met de arbeiders in huns vaders groote fabriek en verkregen zoo reeds vroeg een inzicht in de moeilijkheden hunner levensomstandigheden. Dit legde den grond voor den staatkundigen arbeid van Priscilla's beroemde broeders, John en Jacob Bright, de latere Parlementsleden; terwijl hare zuster, Mrs. Lucas (cf. pag. 287) zich naam zoude maken als eene der groote ijveraarsters op het gebied der drankbestrijding. Ook Priscilla wijdde zich aanvankelijk als van zelve aan den arbeid der dienende liefde, aan armbezoek en krankenzorg. Tijdens een verblijf in Londen kwam zij in be-