is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Het was om dezen tijd, dat Priscilla Bright hare hand reikte aan haar broeders vriend en medearbeider, Duncan Mac Laren, den Schotschen bestrijder van regeeringsmisbruiken, die zich vooral naam had gemaakt door het finantieel beleid, waarmede hij de stad Edinburg van een bankroet had gered.1). Hij was weduwnaar, vader van een groot gezin; maar èn voor zijne kinderen, die haar gansche leven haar met warmte zijn blijven aanhangen, èn voor zijnen politieken strijd, vond hij in Priscilla Bright eene hulpe tegenover hem. Korten tijd na zijn tweede huwelijk werd Duncan Mac Laren benoemd tot Lord Pro vost van Edinburg. Een der eerste maatregelen, die hij als zoodanig nam, maarniet had kunnen nemen zonder Priscilla's medewerking, was het nemen eener proef met de toepassing der zoogenaamde Mackenzie-Forbes-Act tot sluiting der kroegen op Zondagen. Door zijnen persoonlijken invloed wist hij van de tappers te verkrijgen, dat zij eenigen tijd, voor het ontwerp nog wet was, de kroegen op Zondagen zouden sluiten bij wijze van proef. Gedurende

') Dictionary of Englisli Biography.