is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De langzame voortgang der beweging was haar in latere jaren eene zware beproeving; maar haar geloof aan een zegepraal, die komen moest, wankelde nooit. Voor haar was het leven een tijdperk van groei, van voorbereiding tot hooger leven, waarover steeds helderder licht moest opgaan, al bleef nu nog veel in duisternis gehuld. Den leeringen en tradities van haar Kwakergenootschap bleef zij tot den einde getrouw. Zij handelde in het voortdurend bewustzijn, dat er een God in den Hemel is, en dat de inenschenkinderen van ieder ras, van iederen rang of stand , Zijne kinderen zijn. Die leidende gedachte gaf aan haar werk meer nog eene moreele dan eene politieke waarde; het droeg in alles den stempel van haar diep godsdienstig gevoel. „Zij behoorde „tot hen," verklaarde de Rev. Morrison aan haar graf, „die evenals Paulus een hemelsch gezicht hebben gezien „en daaraan niet ongehoorzaam zijn geweest.') Want „zij was een van hen, die gelooven, dat ieder visioen „van eene betere toekomst eene goddelijke ingeving is „en dat eene goddelijke ingeving niet kan bedriegen ; — „die daarom niet stil staan om te berekenen; of zij wel „de macht en de middelen hebben om dat visioen te „verwezenlijken, en zulke mannen en vrouwen zijn eene „kostbare gave Gods voor hunne tijdgenooten" -).

') Handelingen 26 : 19.

2) Memorial Iributes lo the late Mrs. Priscilla Briglit Mac Laren, cdited by the Edinburg National Society for Women's Suffrage.