is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdst. Bladz.

LX. Hendrik Jan van Lummel 242

LXI. Miehiel Derk van Otterloo 245

LXII. Een jubileum 248

LXIII. Geen Inspecteur. — J. Voorhoeve H.Czn. —Normaalschoo te Franeker. — Verbeterd schooltoezicht. — Nog eene

„ Boekenlijst." 251

LXIV. Een stout burgemeester. — Uitvoering der schoolwet. —

Het kruisbeeld van Slenaken. — Wijziging der schoolwet. 255 LXV. Weer wijziging der nieuwe wet.— Nogmaals „voldoend lager onderwijs. — Eene Gereformeerde onderwijzers-

vereeniging 258

LXV I. Geen nieuws onder de zon. — Wat is liet doel van het Chr. Nat. Schoolonderwijs? — Op de begraafplaats „Ter

Navolging". — Een Jubileum 261

LXVII. Hermanus Pieter Mitze en Nicolaas Mattheus Feringa . 264 LXVIII. Nicolaas Mattheus Feringa. (Vervolg) ....... 266

LXIX. De Kamer op het doode punt en de grondwetsherziening

mislukt

LXX. Grondwetsherziening, maar niet van art. 194. — De Kweekschool te Amsterdam.— Buiksloot. — De kerkelijke strijd, ook op schoolgebied 272

LXXI. Tweedracht onder de vrienden der Vereen, v. C. N. Schoolonderwijs

LXXII. Een Anti-Kevolutionnair Ministerie 278

LXXIII. De onderwjjswet van het Mimisterie-Mackay. — De Schoolraad

LXXIV. Het wetsontwerp-Mackay door Chr. onderwijzers beoordeeld. — De zegepraal der liberalen 284

LXXV. De „Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs" ..... 287 LXXVI. Wat de „Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs" wil en doet. 291 LXXVII. Een stichting „verrold"? — Vrije-en ordeoefeningen, óók

voor de onderwijzers 294

LXXVIII. Geen „Bond", maar eene „Unie" 297

LXXIX. Abraham Meyer • 300

LXXX. De veertigste vergadering. — Het Unierapport. — Een

Paedagogische vereeniging en een nieuw Pensioenfonds. 304 LXXXI. Bezwaren tegen het „Unierapport." — Klaas de Beyl.—

Huibertus Johannes Lemkes 308

LXXXII. Johannes van Noort. — Opheffing van openbare scholen. —

Art. 33 der onderwijswet in 1897 311

LXXXIII. Een terugblik.—Belangrijke vragen, dioom antwoord roepen. 315