is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXII.

Oprichting van Chr. Scholen en moeilijkheden, daaraan in den weg gelegd. — Het „Nijmeegsch Schoolblad

De diakonie der Ned. Herv. Gem. te Breda had ook reeds de handen aan liet werk geslagen. Den 29 Aug. 1842 werd de door liaar opgerichte school met 102 leerlingen geopend. Onder de leiding van den hoofdonderwijzer A. Stolk nam het getal kinderen spoedig toe. Ook de diakonie der Ned. Herv. Gem. te 's-Gravenhage zag hare ijverige bemoeiingen eindelijk met den gewenschten uitslag bekroond. Den 20 Mei 1844 mocht zij de door haar gestichte school geopend zien, die onder leiding van den waardigen J. P. Schaberg gedurende ruim een halve eeuw zich in ongehoorden bloei mocht verheugen. Dezen bloei had zij, behalve aan haren ijverigen en gemoedelijken hoofdonderwijzer, die met buitengewone toewijding zich van zijn roeping kweet, aan de onvermoeide pogingen van »Vader Moll" president van het Collegie Regenten gedurende ongeveer hetzelfde tijdsverloop, te danken. Zoo had dan de in 1711 opgerichte Charitable Societeitsaclionl (aanvankelijk bestemd voor de kindereu der tengevolge van de herroeping van het Edict van Nantes naar ons land gevlucht Fransche Protestanten) eene zuster ontvangen in de vorstelijke residentie. Aan het hoofd dezer school stond toen de helaas! op betrekkelijk jeugdigen leeftijd van ons weggenomen W. F. Golterman. In 1843 werd te Amsterdam eene school geopend voor de kinderen der Christelijk-Afgescheidenen. Den lTden November 1845 werd de Vereeniging tot Bevordering van Christelijk onderwijs voor de stad Amsterdam opgericht, die den 15den Mei 1848 de eerste haren er drie scholen met 40 leerlingen opende, welk getal op 1 Juni van dat jaar reeds tot 79 geklommen was. In Utrecht had men reeds in 1748 twee Ned. Herv. Diakouiescholeu gekregen. Deze werden in 1808 nog met eene derde vermeerderd. Ook had men er eene school behoorende tot het gesticht: Ambathtstkaiderhid*. Voor de oprichting der Koloniën van Weldadigheid werden er in deze stichting jaarlijks 1(18 tot 220 kinderen verpleegd en onderwezen. De school stond met het gesticht onder het opzicht van 12 regenten. In 1847 werd in Utrecht nog eene Chr. school opgericht, onder het bestuur van eene Commissie. Ook Ommen was in Dec. 1849 in het bezit van eene school voor Chr. Onderwijs gekomen en reeds in 1847 Nijkerkerveen. In Loon