is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Jok te Hemmen in de Betuwe was een Christelijke school gekomen. Gedep. Staten drongen nn bij het Gemeentebestuur er op aan, om er een tweede (natuurlijk openbare) school bij te bouwen. Voor wie ? Wel, voor niemand, want in het dorp was niemand bekend. die er voor zijne kinderen gebruik van zou maken. 8000 gld. voor gebouwen en 4(>0 gld. (jaarlijks) moest dus uitgegeven worden, zonder eenig nut. Toch was het einde: »Zoo gij het niet doet, dan zet de Staat die voor uwe rekening!"' Gelukkig vond men een practischen uitweg. De Hemmenaren, die er in de verste mogelijkheid zouden kunnen zijn, zouden de openb. school te Zetten moeten bezoeken. Hiervoor moest Hemmen jaarlijks 80 gld. l>etalen. Inplaats dat de jeugdige Hemmenaren naar de school te Zetten gingen, bezochten wel kindereli uit Zetten de ( hr. School te Hemmen. Ku Hemmen achtte zich gelukkig, met 80 gld. jaarlijks het voorrecht der openbare school af te kunnen koopen.

Den 9 Sept. 1863 was het voor de vrienden van het Chr. onderwijs te Culemborg een dag van blijdschap. Toen toch werd aldaar eene Chr. School geopend onder den hoofdonderwijzer R. de Bruin, die laatstelijk aan de school van den heer Weenink te Zwolle was werkzaam geweest. Hij mocht zijn arbeid liegiunen met 54 leerlingen.

Een Chr. school te Zutfen, den 27 Febr. 18153 geopend met 70 leerlingen, mocht een paar maanden later reeds 110 leerlingen op de dag- en 35 op de avondschool tellen.

Op 30 Nov. 1863 bad in tegenwoordigheid van een aantal belangstellenden de opening plaats van de Christelijke armenschool te Amsterdam. Tot hoofd der school was aangesteld F. C. Wijle, vroeger als zoodanig werkzaam te Assen.

Bestond er te Nijmegen eene Chr. Normaalschool voor onderwijzers, Ds. O. G. Heldring, die zich steeds een warm voorstander van het Chr. Onderwijs had betoond, richtte te Zetten eene Normaalschool voor Chr. Onderwijzeressen op, welke den O Aug. 1864 werd geopend. De heer J. Nobels werd tot hoofdonderwijzer aangesteld, terwijl Mej. J. J. Wevland uit Zeist welwillend de betrekking van Directrice dier inrichting op zich nam. Voorts zorgde ook, onder meer. de Opleidingsklasse van den bekwamen H. J. van Lummel voor de aankweeking van goed onderwijzend personeel. De Vereeniging voor C. N. S. kende eene gratificatie toe aan hoofdonderwijzers