is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil de Chr. School aanprijzen, omdat C'lir. onderwijs naar Gods wil is. Maar ik leer, niet valsclielijk te ijveren, noch in liet vleescli te roemen. De Chr. School aan te bevelen, zonder ijdelen roem, zonder verheffing voor de school. Dat is reclit. Dat geeft kalmte. Dat bevordert de waarheid. Dat is Gode welbehaaglijk. Moge de Heere aan het roer van alle Christelijke Scholen staan. Dan zal het goed gaan, want het moet altijd stroomopwaarts. Hoe noodig, dat God in alles verheerlijkt wordt. (10 Nov. '(>4).''

Van 1848—1851 maakte I)s. J. W. Felix als predikant te Longerhouw grooten opgang en van 1853—18liO mocht hij als dienaar des Woords te Heeg roemen in rijk gezegenden arbeid. Door invloed van Ds. Felix werd de Vereeniging van Vrienden der Waarheid opgericht, die op vele plaatsen afdeelingeu had en eenmaal 'sjaars te Leeuwarden eene Algemeene Vergadering hield. Daar de »Hoofdvereeniging" geen rechtspersoonlijkheid kon verkrijgen, traden sommige afdeelingen op als Vereenigingen voor Christelijke belangen en stichtten als zoodanig scholen en lokalen en waren ook anderszins in het belang van het Chr. onderwijs werkzaam. In 18l>7 evenwel stichtte Dr. G. J. Yos Az. School hulp, (Dr. Wagenaar geeft op blz. 60 van zijn Een wandel met God abusievelijk 1804 op) die ten doel had, steun te verleeneu aan de opleiding tot onderwijzer van jongelieden, die leden waren der Ned. Herv. Kerk. »De gevoelens moesten ophouden, vloeibaar te zijn. Er diende scheiding te komen tusschen hetgeen kerkelijk niet vereenigd was. Zulk een gevolg -had Schoolhulp aanvankelijk in Friesland. Zij gaf aanleiding, zoo het heette, (de Vereen, v. Chr. Nat. Schoolonderw. was bij vele Afgescheidenen als »een net, een strik" voor hunne Kerk) tot het stichten van de Vereeniging der Afgescheidenen voor Gereformeerd Schoolonderwijs", schrijft Dr. Vos op blz. 125 en 12(5 van zijn Gr. v. Pr. en zijn tijd. (1857—187(5). Van nu af aan waren »gescheidenen" en «niet gescheidenen" op schoolgebied voor goed gescheiden, tot scha van het Christelijk onderwijs.

Toch ging de zaak van liet Christelijk onderwijs in Friesland vooruit, ook door de ondersteuning, die zij mocht ontvangen van den zoo gewaardeerden Mr. Gr. v. Prinsterer. Dr. Wagenaar schrijft op blz. 2G van zijn Een wandel met God: »Echt Friesch. Toen Groen van Prinsterer te Leeuwarden zijn eerste pleidooi voor Chr. onderwijs had gehouden, kwamen eenige Friesche boerinnen de eetzaal