is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen en wilden een hand hebben van Groen, tot betuiging van hartelijke instemming. Deze verheugde zich en zeide : »Nu de Friesche vrouw gewonnen is voor de school, zal ze zegevieren!" De steun> dien Groen verleende, was echter niet alleen zedelijk, ook financieel onttrok hij zich aan Friesland niet.

HOOFDSTUK XLIII.

Een twistappel.

De tweedracht onder de vrienden van het Christelijk onderwijs zou eerst goed openbaar worden op de algem. verg. der Vereen, v. C. N. schoolonderw., die den 19 en 20 Mei 18G9 te Utrecht werd gehouden en tot welker opening Dr. Kuyper den avond te voren eene rede in de Domkerk had uitgesproken over » Het beroep op het volksgeweten." Op die vergadering sprak de Hr.lpvereenigiug Amsterdam het als hare overtuiging uit, dat gebrek aan eenstemmigheid in de wenschen en bedoelingen der voorstanders van Christelijk onderwijs een belemmerenden, ja verlammenden invloed had op al hun pogen en streven. .Zij achtte het wenschelijk, om eene poging aan te wenden, ten einde tot gewenschte eenstemmigheid in dezen te geraken, dat van de Verleniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs een duidelijk geformuleerde verklaring uitging, welke veranderingen zij in de wetgeving op het onderwijs verlangde. In verband daarmede stelde de Hoofdcommissie de volgende wijzigingen in de schoolwetgeving voor:

.4. Schoolwet. Art. 1. In art. 23 valt (uit de woorden opleidt»</ tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden) het woord ChristeJijke 1) weg.

Art. 2. Bij art. 24 wordt gevoegd: «Kerkelijke bedieningen zijn voortaan met het openbaar onderwijzersambt onvereenigbaar."

Art'. 3. De eerste alinea in art. 33 (»Ter tegemoetkoming in deze

1) Men vergelijke eens de beteekenis, die het woord Christelijk volgens oflicieuse uitlegging had in de wet van 1806, (zie bl. 48), met die welke het inde wet van 1857 had verkregen volgens de uitlegging, die de wetgever (Mr. J. J. L. v. d. Hrugghen) zelf daaraan had gegeven (ziebl. 124), cn men zal den weerzin begrijpen, dien velen daartegen koesterden.