is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iteginselen iu het spel zijn, baten narcotische (slaap-)middelen niet."

Het gold eene beginselkwe&tie, het is waar. Evenwel schreef (iroen: »I)e naam Gunning alleen is reeds genoegzaam ten bewijze, dat de eigenaardigheid der ethisch-irenische richting geen neutraliteit in de onderwijskwestie voorschrijft." (A'ed. Ged. van 7 Juni 1870). Ouder de ethisch-irenische vrienden begon zich reeds meer sympathie voor de bedreigde Yereeniging te openbaren. Ook Heldring kwam Groen ter hulpe en schreef in Sept. 1870 aan dezen, dat hij, smet toestemming en toenemende overtuiging" Groens strijd gezien had. — En al verborgen Dr. A. W. Bronsveld en Ds. Ij. Tinholt hunne bezwaren niet, ze bleven zich toch scharen in den schoolstrijd tuinde zijde van Groen. Opdat evenwel de openbaar geworden tweedracht niet erger zou worden, werd er in 1870 geene algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging voor X. S.

Op de algemeene vergadering der Vereeniging voor 0. X. S., die den 1 Juni 1871 te Amsterdam samenkwam, stelde Dr. A. Kuyper echter de volgende motie voor: »I)e vergadering, gehoord hebbende de verklaring van de Hoofdcommissie, dat zij nog steeds het schoolwetprogram van 1869 als geldig beschouwt, zonder dat dit de individueele vrijheid van eenig lid in het minst verkorten zou, — en dit beamende, gaat over tot de orde van den dag." Terwijl eenige afgevaardigden en de leden der Hoofdcommissie zich buiten stemming hielden, werd de motie met 30 tegen 5 stemmen aangenomen. Ook Groen, op de vergadering niet aanwezig, schreef kort hierna: »1". Nooit is er aan het verbinden van het lidmaatschap der Vereeniging met de adhaesie aan het schoolwetprogram gedacht. 2". Er is geen aanleiding ter heropening van een debat, dat in 18G9 in onzen zin en geest met overgroote meerderheid beslist is."

HOOFDSTUK XLV.

Werkzaamheid der tegenstanders. — Voorstellen van J. Voorhoeve H.Czn.

Eeu andere aanleiding tot vredebreuk vreesden sommigen te zullen zien ontstaan uit het in 1869 opgerichte Schoolverbond, dat zich ten doel stelde, het schoolverzuim zoowel op bijzondere als openbare scholen te bestrijden en dat zich daartoe op geheel onpartijdig standpunt