is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen. En op de verwijdering van die alinea wilde hij aangedrongen hebben.

Op de algem. verg. van het Anti-Schoolwetverbond, den 30 Oct. te Utrecht gehouden, werd besloten, ingevolge Groens advies, geene discussie over het fondament van het Verbond toe te laten. Xochthans werd bij motie aan het Bestuur opgedragen, den heer Groen, die niet tegenwoordig was, de smart der vergadering uit te drukken, dat dit besluit moest genomen worden, en te trachten, de zaak met hem in het reine te brengen, zoodat hij medewerking aan het Verbond kon blijven schenken, wat men te meer mogelijk achtte, omdat, wat het Verbond wilde, toch altijd eigenlijk het doel van den heer Groen is geweest. »Hij is onze vader, wij zijn zijne kinderen," werd door een der aanwezigen gezegd.

Het Verbond nam snel toe. Het telde spoedig 118 afdeelingen met meer dan 10.000 leden, zoodat men tot een petitionnement kon overgaan. Op de algem. verg. van 20 Mei 1874 besloot men dan ook met 36 stemmen voor en 34 tegen, om te petitionneeren voor eene wijziging van art. 194.

Den 10 Mei 1873 hielden de afgevaardigden van het Verbond met die der kiesvereenigingen eene vergadering, waarin op voorstel van Dr. Kuyper het Hoofdbestuur als uitvoerend Comité gemachtigd werd, om, onder de leuze van gelijk recht voor allen, den aanstaanden verkiezingsveldtocht te leiden. Dit geschiedde met het beste gevolg. Meer dan 120.000 circulaires werden verspreid, die bewerkten, dat ruim 12.000 kiezers hunne stem op antirev. candidaten uitbrachten. Tal van onze mannen werden gekozen, o. a. Dr. A. Kuyper te Gouda, in 1874.

Op de bovengenoemde vergadering van het Verbond van 20 Mei 1874 werd voorgesteld, van het Verbond eene algemeene kiesvereeniging te maken. Groen was het met de voorstellers, Dr. Kuyper, Brummelkamp Jr. en M. Xoordtzij geheel eens. Groen noemde het Verboud «vernageld geschut." Met 47 tegen 1') stemmen werd het voorstel aangenomen, waardoor de heeren De Geer, Husen en Rees als leden van het Hoofdbestuur bedankten. In hetzelfde jaar, waarin het anti-schoolwetverbond werd opgericht (1872), kwam nog een andere gewichtige instelling tot stand. Wij bedoelden de Vereeniging liarnabatt, ondersteuningsfonds voor nagelaten betrekkingen van Christelijke onderirijzers. Reeds jaren lang werd de behoefte aan iets dergelijks gevoeld, opdat de onderwijzer niet meer zoozeer bekommerd