is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist te bewerken, dat na liet jubeljaar onzer vrijheid op nieuw eeu keten werd gesmeed, om die vrijheid te binden.

Vele kerkvoogdijen gingen nog steeds voort, het openbaar onderwijs uit hare fondsen te steunen. Zoo b.v. besteedden de Kerkvoogden te Pietersbiemm in 1870 het maken en verven van nieuwe schoolbanken voor 120 leerlingen ten dienste der openbare school aan. In de Nieuwe Rofterdamsche Courant van 18 Juni 1872 werd bericht, dat de som der openbare onderwijzerstraktementen in Hennaarderadeel per jaar f 4300 bedroeg; dat van deze door de gemeente betaald werd f 2(142 en door de kerkvoogdijen f 1648, d. i. bijna 3!) pet. Eu in de Standaard (n". 307) werd bericht: >> Yollenhove, 27 Maart. Voor het bouwen eener nieuwe openbare school te Paasloo, gemeente Oldemarkt, zijn de benoodigde gelden, a f 4000, beschikbaar gesteld uit de fondsen der Hervormde kerkvoogdijbeurs aldaar; Burgemeester en Wethouders hebben daarin geuoegeu genomen."

De- vrienden van het Christelijk onderwijs waren intusschen onvermoeid bezig in het opsporen van wegen, om de Christelijke school tot bloei te brengen. Ter oplossing van de schoolkwestie begon men meer en meer in het Rpxtitutie-stelsel het middel te zien. Tegen subsidie was men fel gekant, want daarin zag men een willekeurige toelage, die de regeeriug vermeerderen of verminderen kon, ja ook kon inhouden. Zij was h. i. een aalmoes, die de vrijheid en onafhankelijkheid van het Chr. onderwijs in gevaar zou brengen.

Op de vergadering der Vereen, voor C. X. S., den 5 Juni 1874 te Utrecht gehouden, werden door Dr. A. Kuyper drie vragen gesteld :

1". Welke eischen meent de Vereeniging, dat aan de wetgeving van den Staat zijn te stellen, om het Chr. onderwijs voor onvermijdelijken ondergang te bewaren ?

2". Wat kan van ouzentwege van de Kerken verlangd worden tot ondersteuning van het onderwijs ?

3". Op welke wijze kan er een gewenscht verband tot stand komen tusschen deze Vereeniging en de niet-gesubsidiëerde scholen?

Een Commissie, bestaande uit Dr. A. Kuyper, Dr. G. J. \ os Az. en Mr. B. J. L. De Geer van Jutfaas nam op zich, op de volgende vergadering der Vereeniging over deze vragen rapport uit te brengen. Resultaat van dit rapport was, dat de school vrij van deu neutralen Staat moest zijn, maar verbonden met den Kerkeraad,