is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lohraan, tot penningmeester de heer J. Voorhoeve H.Cz. Verder hadden in het bestuur zitting de heeren AV. Hovy, J. A. Gerth van Wijk, M. Noordtzij, A. W. Bronsveld, A. v. Toorenenbergen, H. Pierson, B. J. L. Baron de Geer van Jutphaas, A. Kuvper, H. Beuker en W. M. Oppedijk. Bovendien werd aan Jhr. Elout van Soeterwoude, den zoo gewaardeerden strijder voor de rechten van het Nederlandsche volk, het Eere-voorzitterschap aangeboden, dat hij zich liet welgevallen.

Bij de bespreking van art. 1 der statuten werd opgemerkt, dat het doel der Unie niet is, eene politieke vereeniging te zijn. «Evenwel," zeide de voorzitter, »ieder onderdrukt man verzet zich en wordt daardoor politiek man; als oude Geuzen vragen wij recht en verzetten ons, als men ons dwingt tot iets tegen onze conscientie." De Unie was historisch een vervolg van het volkspetitionnement; in verband daarmede noodigde men de comité's uit, alle jaren op 17 Augustus, den dag, waarop de wet op het lager onderwijs door Z. M. den Koning was geteekend geworden, eene extra-collecte voor de Unie te houden. Deze collecte, de Unie-collecte genaamd, begon men later in de week van 3 Augustus te houden, omdat op dien datum den Koning het smeekschrift was aangeboden geworden. De collecte werd aangemerkt als een protest tegen de schoolwet van 1878 en was alzoo een telken jare hernieuwd volkspetitionnement.

Alle inkomsten der locale comité's, waaronder de Unie-collecte, de jaarlijksche contributie der leden, konden, behoudens eene jaarlijks vast te stellen bijdrage aan de kas der Unie, tot ondersteuning of stichting van eigen scholen aangewend worden. Het bestuur der Unie zou alle gelden, die aan het einde van haar boekjaar beschikbaar mochten wezen, in de kassen der Vereenigingeu v. Chr. Xat. S. en Geref. schoolonderwijs storten en dat wel naar verhouding van hare uitgaven volgens het laatste jaarverslag. Verder bepaalden de statuten:

»Art. 1. Er bestaat een Bond, gevormd uit de Locale Comité's voor het Volkspetitionnement, onder den naam van de Unie: »Een school met den Bijbel.

»De Unie heeft ten doel: 1". om aan Vereenigingen ter bevordering van het Christelijk onderwijs, zonder op haar terrein te treden, zedelijken en geldelijken steun te verleenen; 2". plaatselijk den bloei der vrije school te bevorderen; 3". de tijdens het Volkspetitionnement verkregene organisatiën te behouden, allengs vaster gestalte te

G. O. 16