is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mentale school van de Maatschappij tot X. v. h. Algem. Reeds toen gaf de vlugge en leergierige knaap blijken van zijn uitstekenden aanleg. Tot de jaien gekomen, om een beroep te kiezen, wilde hij zich, evenals zijn vriend Roskott, aan de studie wijden, om later zijn Heer en Heiland als zendeling in de Heidenwereld te dienen. Op 16-jarigen leeftijd evenwel verloor hij zijn vader, die, na eerst huisschilder te zijn geweest, te Amersfoort als onderwijzer werkzaam was. Terwijl Roskott zich voor zendeling verder kon bekwamen en lateidoor de Rotterdamsche zendingsvereeniging werd uitgezonden, moest de begeerte van Yan Lummel onvervuld blijven, daar hij, na den dood zijns vaders, voor zijne moeder, voor zichzelven en zijne zusters het brood verdienen moest. Hij trachtte de school zijns vaders voort te zetten, doch de schoolautoriteiten verhinderden hem dit. Hij werd 1111 ondermeester bij den hoofdonderwijzer Schoenmaker en verdiende zoodoende slechts 50 daalders in het jaar. Door het geven van lessen zocht hij dit karig loon eenigszins te verbeteren. Op zijn 18e jaar had hij hij nog slechts vier boeken in zijn bezit. Toch, door ijverige studie, dikwijls tot ver in den nacht, wist hij het weldra tot onderwijzer van den 2<?n rang te brengen, terwijl hij genoegzame kennis der moderne talen wist op te doen, om er zich mee in vreemde landen te kunnen redden en hij zelfs in wiskunde uitblonk. Op 24jarigen leeftijd werd hij in 1840 tot hoofdonderwijzer te Houten, bij Utrecht, benoemd. Zich nu in staat gevoelende, een gezin te onderhouden, huwde hij weldra met de vrouw zijner keuze, met .Maria Elizabetli Yergeer. In het achttal jaren, dat hij te Houten werkzaam was, werden hem vier kinderen geboren. Een jaar na zijn huwelijk ging een zijner vrienden, voor wien hij voor eene som van 500 gld, borg geworden was, bankroet, zoodat hij nu van zijn schraal inkomen, weinig meer dan 500 gld., de door zijn vriend verschuldigde som betalen moest. Bovendien kwam zijne moeder, na den dood van hare twee dochters, bij hem inwonen, zoodat men wel kan nagaan, dat Yan Lummel het te Houten niet zoo heel ruim zal hebben gehad. Toch verliet hem zijn aangeboren blijmoedigheid niet en leverden hem zijne geliefkoosde studiën ruimschoots vergoeding voor hetgeen hij aan wereldsche genietingen moest derven, zoodat hij later meermalen bekende, dat de jaren, te Houten doorleefd, tot de aangenaamste zijns levens behoorden. Hij oefende zich vooral in muziek en schilderkunst en knoopte met den bekenden schilder D. v.