is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd ziju lichaam door eene ziekte aangetast, die hem naar het graf zou voeren. Hij begon te lijden aan rheumatische aandoeningen, terwijl de ziekelijke gevoeligheid in zijn keel het ergste deed vreezen. »Maanden achtereen werd hij door honger, dorst en slapeloosheid gekweld, terwijl zijn gezond gestel naar voedsel verlangde, maar de keel liet het niet door." Genezing zocht hij te Scheveningen en later te Krenznach, maar 't was te vergeefs. Toch poogde hij nog steeds als schrijver werkzaam te zijn. Eindelijk, den 18 Sept. 1877, nam zijn leven een einde. Veel werd na zijn dood onvoltooid op zijne schrijftafel gevonden, o. a. zijn laatste woorden, met stervende hand geschreven, getiteld: Een Hollandseh burgerman op een buitenlandsche badplaat». Zijne leerlingen, vrienden en vereerders richtten een grafteeken op zijn laatste rustplaats op, terwijl niemaud minder dan de hoogleeraar W. G. Brill zijne nagedachtenis eerde door eene uitnemende levensbeschrijving van hem te geven.

Van Lummel was een man in en voor de school gevormd, die grootendeels door zelfstudie was geklommen tot de hoogte, die hij bereiken mocht. De Jfaatsrhappij der Ned. Letterkunde keurde hem zelfs waardig, lid van haar te wezen. Van V. Lummel sprekende mogen wij den naam van twee andere mannen niet verzwijgen, die van C. W. J. Baron v. Boetzelaer van Dubbeldam en Mr. A. J. van Beeck ('alkoen, welke beiden op onbekrompen wijze zich de belangen der Christelijke scholen te Utrecht aantrokken.

hoofdstuk lxi.

Michiel Derk van Otterloo.

Drie jaren na Van Lummel ontviel aan de zaak van het Christelijk onderwijs de alleszins bekwame Michiel Derk van Otterloo. Deze merkwaardige man werd den 7 Ang. 1810 te Leeuwarden geboren, waar hij op de lagere school zijn eerste opleiding ontving. Van zijn 14'' tot zijn 17*' jaar was hij te Leeuwarden klerk ter griffie. Hij besloot toen dezen werkkring te verlaten en legde zich op de studie voor onderwijzer toe. Weldra legde hij het 4*' rangexamen af en deed met goeden uitslag examen in de Fransche taal. Achtereenvolgens was hij nu als hulponderwijzer werkzaam te Haarlem, Vianen en