is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®Ik betwijfelde dit, ei) dacht dan ook dadelijk aan hetgeen men toen reeds van Dr. Kuyper zeide, dat hij n.1. een man van groote verbeeldingskracht was, maar van weinig practisch inzicht. Intusschen, de uitslag van de stemming op 6 Maart j.1. en het optreden van deze regeering was de letterlijke vervulling dezer profetie en heeft liewezen, dat het politiek doorzicht van Dr. Kuyper beter was dan liet mijne.

j> Waarlijk, er is reden, om verbaasd te zijn, over wat in de laatste jaren is geschied. Voor dien ommekeer dient Gode dank gebracht te worden en naast Hem aan den man, die Groen in 1876 opvolgde en zijn strijd onder Gods zegen met zoo gelukkigen uitslag heeft voortgezet.

»Geheel de toestand is veranderd, want niet alleen kwamen onze tegenstanders in de minderheid, maar ook uit hun kamp gingen stemmen op voor het betrachten van rechtvaardigheid bij de oplossing der schoolquaestie.''

Ja, men ivas vooruitgegaan. Had men vroeger met ministers te doen, die den onkundige speelden en vroegen: noem mij feiten, zeg mij, wat n in den weg staat; thans mocht men roemen op een minister, die schreef: »De ontwikkeling en uitbreiding van het bijzonder onderwijs is natuurlijk en verblijdend. Natuurlijk, wijl wellicht nergens meer dun hier te lande de overtuigingen op godsdienstig gebied zoo sterk uiteenloopen en de openbare school niet kan voldoen aan hen, die een ander onderwijs voor hunne kinderen verlangen dan het zoogenaamde neutrale, dat op die school gegeven wordt. Verblijdend, wijl juist uit die groote toeneming van bijzondere scholen blijkt, hoe groote waarde de ouders hechten aan het aan hunne kinderen te geven onderwijs."

In het bijzonder was het optreden van dit ministerie eene verrassing voor de oud-Klokkenbergers, daar immers de minister van Binnenlandsche Zaken een oud-leerling van den Klokkenberg was.

HOOFDSTUK LXXIII.

De onderwijswet van het Ministerie-Mackay.

De Schoolraad.

Met medewerking van een aanzienlijk getal liberalen mocht het aan het anti-rev. ministerie gelukken eene herziening der wet op