is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op haar gouden feest mocht ze er zich op beroemen niet alleen nog 45 leerlingen te tellen, maar ook reeds 335 onderwijzers voor het Chr. lager onderwijs te hebben opgeleid. Op den dag van het jubileum werd haar verdienstelijke directeur A. L. Gerretsen benoemd tot ridder der orde van Orabje-Nassau. I)e Amsterdamsche Volksbode zei hierover in haar nummer van 27 Mei '96 : «Waar de Nederlandsche Leeuw niet zelden misbruikt werd om het eeren van wat hem flauw maakt, past «Oranje-Nassau," gelijk de «Oranje-collecte" voor een onderwijs, waardoor men den oud-nationalen geest vormen wil naar de norma van Gods Woord. Zooals de Vaderen van die school den Christelijken onderwijzer begeerden, zoo begeerde hem ook een Groen, een Feringa, een Van Eik. een De Xeufville; zoo begeert hem ook de Vereen, v. Chr. Volksonderwijs en men kan weten, dat zij uitsluitend van die inrichting gebruik inaakt voor hare kweekelingen. 't Ligt dan ook volkomen op onze lijn, dat wij de Normaalschool te Nijmegen het diamanten feest toebidden, voortgaande met eene voldoende menigte van onderwijzers aan te bieden, die gelijke» op doeltreffend geslepene en voortreffelijk gezette diamanten."

Toch achtte de Amtsferd. Vol/cxbnde (het orgaan van Dr. G. J. Vos Ai-i enz.) het niet wenschelijk, dat zulke Christelijke onderwijzers zich onder de tegenwoordige omstandigheden aan het openbaar onderwijs wijden. Immers dat blad zei verder:

8Wij hopen nog altijd op zulk eene wijziging van de Schoolwet,, als waardoor zich onderwijzers van bovengeteekend model vrijelijk uitspreken mogeu en moeten in de openbare scholen. Zoolang dat echter niet het geval is, zullen Nijinegens kweekelingen zich het best thuis kunnen gevoelen in de scholen der Vereen, voor Chr. Volksonderwijs en zal deze moeten trachten zich bij voortduring in den lande uit te breiden."

In het ontwerp-Mackay was oorspronkelijk de gymnastiek (vrije- en orde-oefeningen) geen verplicht leervak. Op aandrang evenwel van de Tweede Kamer, vooral onder den invloed van eene nota van den beer W. K. van Dedem werd dat vak bij de Memorie van Antwoord1 door de regeering als verplicht in de wet opgenomen. Op den voorgrond stond hierbij, dat het geen vermeerdering van uitgaven ten gevolge zou hebben, daar het vak in de gewone schoollokalen, met liet gewone personeel en zonder aanschaffing van bijzondere toestellen zonde kunnen worden onderwezen. Zoo kwam het dan, dat de wet