is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden opgevoed in scholen zonder den Bijbel; het volk is overgeleverd aan leiders, die het door de godsdienstlooze scholen ten verderve voeren." — Deze zaken, waartegen niets valt in te brengen, moeten ons tot ernst stemmen, maar ook onzen ijver aanvnren, om nog meer kinderen onzes volks onder den invloed van het Christelijk onderwijs te brengen.

Het openbaar onderwijs leidt de Nederlandsche natie van Christus af. Deze overtuiging leeft nog even sterk in de harten der Nederlandsche geloovigen, als voor dertig of veertig jaren. En toch ten opzichte der Christelijke school wordt thans geklaagd over «onverschilligheid, lauwheid, traagheid, in plaats van ijver, opgewektheid en veerkracht." De oorzaak van dit verschijnsel wordt in het 35l' jaarverslag der Vereen, v. C. X. S. als volgt aangewezen: vin 1865 was er ééne Vereeniging, die voor C. N. S., die zich de zaak van 't Christelijk onderwijs aantrok; nu zijn er drie. Toen werkte men veel meer in het belang van 't algemeen; nn bepaalt men zich tot locale behoeften. Toen had nog geen kerkelijke strijd de gelederen gedund; nu is de invloed daarvan nog steeds merkbaar. Toen was het Chr. onderwijs nog bezig, den strijd om het bestaan te voeren; nu is in veler oogen die strijd uitgestreden en de overwinning behaald. Toen de gemeenschappelijke strijd tegen ongeloof en revolutie, nu helaas onderlinge strijd en verdeeldheid."

Als we dus op menschen zien, is er wel reden, om te klagen, maar zien wij op den Heere, onzen God, dan hebben wij toch onuitsprekelijk veel om te loven en te danken. Het zaadje van vroeger is tot een krachtigen boom opgegroeid; de door de Overheid miskende Christelijke school is eindelijk eene instelling geworden, niet alleen door de regeering erkend, maar zelfs geldelijk ondersteund. Het Christelijk onderwijs wordt voorgelicht door twee weekbladen: Het Christelijk Schoolblad, onder redactie van den heer H. J. Emons, en.de Vrije School, onder redactie der H.H. J. Klein en H. B. van Lummel en door één maandschrift, de Paedagogüche bijt/ragen, dat geredigeerd wordt door de heeren: J- P. Schaberg, J. Smelik, Fr. Rumscheidt, H. Eerdbeek en G. P. Post; terwijl het zelfs in het bezit is van een advertentieblad: Be Christelijke School, dat gratis aan belanghebbenden en belangstellenden wordt toegezonden.

Aan de opleiding van Chr. onderwijzers wordt ijverig gearbeid vooral sedert in ruim 50 verschillende plaatsen, over alle provinciën ver-