is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coromandel; zij maken minstens de helft der bevolking uit. Zü beschouwen den Lingam als alle menschen gelijk makende ; en hunne priesters, G-ourous genaamd, genieten groote voordeelen. Als een Gourou een bezoek brengt aan zijn distrikt, betwisten zijn aanhangers elkander de eer, hem tot gast te hebben.

Zoodra hij zijn keus gedaan heeft, verlaten alle mannen het huis; hij blijft er dag en nacht alleen met de vrouwen van zijn gastheeren, welke zich allen beijveren hem naar zijn luimen te dienen, zonder dat de mannen de minste jaloezie toonen.

„Men moet opmerken," zegt verder de abt Dubois, „dat hij er voor gezorgd heeft, het huis uit te kiezen, waarin zich de jongste en schoonste vrouwen bevinden. Deze Gonrous hebben bovendien bijzondere maïtressen, echtgenooten der goden genaamd; eene klasse, die wel onderscheiden is van de Bayaderen, maar niet minder verdorven. Zij dragen op de dij het teeken van Lingam."

Zoo was de gewijde prostitutie in Indië en het gebruik dat, sedert de meest verwijderde eeuwen, de priesters ervan wisten te maken in naam van de goddelijke aanschouwing der volken!

Wij zullen dezelfde priesters in andere landstreken terugvinden, de menschelijke schepsels weder in den helschen cirkel drijvende der zinnelijke gedrochtelijkheden, hen verstompende door hun leugenachtige fabelen, de mannen verliederlijkende en de maagden onteerende, van prostitutie en corruptie levende, tempels stichtende voor hun losbandige afgoden, te hunner eere priesters spelende en in hun naam goud eischende voor hun praal, de noodige gehoorzaamheid aan hun trots en de vrouwen onmisbaar voor hun wulpschheid.