is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Chaldea nam de eeredienst van Mylitta zijn oorsprong en vandaar verspreidde hij zich bij de naburige volken. Hij vestigde overal den godsdienstigen vorm der prostitutie en ontaarde weldra in schaamtelooze losbandigheid, die in het openbaar plaats greep, midden in de tempels, voor de godin opgericht. Herodotus, de vader van de historische overlevering heeft ons omtrent de gebruiken ingewijd van den eeredienst van Mylitta, die kenteekenen, wat men onder den naam van gewijde prostitutie verstaat. Hij zegt:

„De dochters van Babyion zijn verplicht zich eens in haar leven voor geld aan den vreemden man over te geven in den tempel van Mylitta. Vrouwen van aanzien laten zich voor den tempel brengen in overdekte wagens, daar zij dooiden hoogmoed, dien haar rijkdommen haar inboezemen, een tegenzin hebben met de anderen verward te worden. Daar gaan zij zitten, terwijl zij een groot aantal bedienden achter zich hebben, die haar beschermen tegen de aanrakingen der priesters. Maar het meerendeel neemt in de omstreken van den tempel plaats met een bloemenkrans op het hoofd. Men ziet," zegt de geschiedschrijver, „in alle richtingen lanen door gespannen koorden gescheiden; de vreemdelingen wandelen in die lanen en kiezen de vrouwen, die hen aanstaan. Als een vrouw in deze plaats gekomen is, kan zij niet heengaan voor eenig vreemdeling gemeenschap met haar gehad heeft buiten het heiligdom, en haar geld gegeven heeft met de woorden: Ik roep de godin Mylitta aan. Hoe gering de som ook zij, zal zij toch niet geweigerd worden, daar de wet dit verbiedt, want dit geld is nu heilig. Zij volgt dus den eerste, die haar geld toewerpt, en het is haar verboden iemand af te wijzen. Als zij zich dan gekweten heeft van hetgeen zij der godin schuldig was, gaat zij naar haar