is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde in Egypte geduld en met dezelfde verdraagzaamheid als de gewijde prostitutie behandeld. De Ptolomeüssen gingen nog verder: zij begunstigden de beroemde lichtekooien derwijze, dat zij haar, zooals Ptolemeüs Philadelphus deed, zekere ambten aan het hof gaven. Het is dus niet te verwonderen, dat deze Egyptische lichtekooien, met de bescherming der Koningen eenerzijds en met de baatzuchtige aanmoedigingen der priesters van den anderen kant, maar bovendien met haar onvergelijkelijke talenten om de hartstochten op te wekken, de vermaardheid verkregen hebben, die haar door alle geschiedschrijvers toegeschreven is.

Zij hadden evenwel eenige Grieksche lichtekooien tot mededingsters, die groote geldelijke voordeelen verwierven bij de Egyptische Vorsten, zooals wij in het hoofdstuk, aan de lichtekooien van Athene en Corinthe gewijd, zullen zien. Overigens hadden de koninginnen en prinsessen van Thebe en Memphis geen afkeer van de prostitutie, en vonden zij het zelfs zeer natuurlijk, voordeel uit hunne bekoorlijkheden en koninklijke liefde te trekken. Zoo was koningin Cleopatra even beroemd door hare schoonheid als door hare misdaden. Cesar betaalde haar gunsten, door haar den troon van Egypte terug te geven, en Antonius verkreeg ze op zijn beurt, door haar eenige Eomeinsche provinciën in het Oosten af te staan. Wat zou zij van Octavius geëischt hebben, indien de overwinnaar van Actium erin toegestemd had Cesar en Antonius op te volgen in de welwillendheid van de dochter der Lagiden ?... Maar zij was reeds negen en dertig jaar oud en op dien leeftijd slaagt men zelden erin, een overwinnend generaal te verleiden. Zij had dit wel begrepen, toen zij haar borst aan den doodelijken beet van de hoornslang overliet.