is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichtekooien opgericht, die zich tijdens de gewijde prostitutie als de wezenlijke priesteressen ervan beschouwden; maaide voornaamste inkomsten der altaren behoorden den priesters, van wie zij slechts handlangsters waren. De tempel van Corinthe werd door een groot aantal prostitué's in orde gehouden, die onderhouden werden door de geloovigen en de aanbidders. Men noemde haar hiérodules of gewyjden, en zij hadden priesterlijke verrichtingen (openbare gebeden tot de godin, processies, enz.) te vervullen, dat zeker een onomstootbaar bewijs voor de gewijde prostitutie is. Aan den eeredienst van Venus verbonden zij dien van Adonis, dien de liefde van zijn beschermvrouw vergoddelijkt had. En die feesten werden, voor zij ineensmolten met die van Priapus, met de grootste praal gevierd; zij trokken een aanzienlijk aantal vreemdelingen, die zij met een wonderlijke kunst plukten ter eere van Yenus en ten voordeele van haar geestelijkheid.

De eeredienst van Yenus was niet de eenige, dien Azië aan Griekenland schonk; de dienst van den manlijken god had er zich voor het eerst gevestigd, toen de Pelasgen in het land vielen en hunne goden medebrachten. Deze vertegenwoordigden alle krachten der natuur. Een dezer goden was samengesteld uit een mannenkop op een kolom staande, die met manlijke organen omringd was; men maakt Hermes ervan. Een andere werd de Grieksche Bacchus, die volgens Aristophanus, de Atheners van een ernstige aandoening der heilige deelen genas.

De Egyptische Priapus kwam insgelijks in Griekenland. Op zijn reis had hij de inwoners van Lampsaque, waar hij sedert aangebeden werd, van een zelfde ziekte genezen als die der Atheners. Volgens Herodotus en Lucianus hadden de