is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de een zoowel als de andere tot de zwakkere psychologie behooren.

De beroemde Hetairen. — Aspasia. Zij werd te Milete geboren, een stad beroemd door haar vermaken, fabelen en courtisanen ; zij kwam te Athene, om er hare denkbeelden over de wijsbegeerte en de vrije gedachte te verspreiden. De natuur had haar alle bekoorlijkheden geschonken, haar vader alle talenten. Zij was vergezeld door een menigte schoone Grieksche jonge meisjes, de schitterendste van haar school, allen met een volmaakt voorkomen, met een uitmuntende opvoeding, maar ook allen hetairen even galant als haar leermeesteres. Met een buitengewoon verstand en een voorbeeldelooze schoonheid moest Aspasia door dezen voortreffelijken stoet van zendelingen vergezeld een buitengewoon succes behalen. Ook heeft Chaussard met recht gezegd, dat de wulpsche en wellustige tooi en gang en de kunstgrepen van deze soort vrouwen meer en meer verleidelijk werd, en dat Athene van toen af de eerste school werd voor het vermaak en voor alle schoone zaken in het algemeen. Haar huis werd dus de plaats van bijeenkomst van de merkwaardigste mannen van Griekenland. Er werden conferentiën gehouden, waar de belangrijkste vraagstukken over wijsbegeerte, staatkunde en letterkunde verhandeld werden. Niet alleen zag men er Socrates, Pericles, Alcibiades, Phidias, Anaxagores en den geheelen hoogen adel der stad, maar ook de matronen en hare dochters, ter wille van Aspasia, de gewoonten en de wetten van haar land vergetende.

„Zij gingen er heen om haar te hooren spreken, ofschoon zij een leven leidde dat weinig eervol was, daar zij in haar huis jonge meisjes hield, die handel met haar lichaam dreven." (1)

(1) .Tacques Amyot, traduction de Plutarque.