is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Later drongen de weelde, de weekheid, de gehechtheid voor goud en wellust tot alle klassen door en bedierven zij die. Hun ondeugden vertoonden zich, na gelegenheid gehad te hebben in de beroering en te midden der afschuwlijkheden der burgeroorlogen losgebarsten te zijn, zonder vrees in de kalmte en genoegens van den vrede. De veelvuldigheid van het overspel, een schandalig celibaat, een waanzinnige ontucht volgden spoedig den buit, dien de overwinning aanbracht en droegen er aan toe de kwalen van de wereld te wreken."

Toen zag men een andere wolvin, Flora genaamd, met Taritius huwen, een der rijkste patriciërs van Rome, aan welke stad deze prostituée stervende haar onmetelijk fortuin vermaakte. Het goud van deze courtisane aannemende, dacht de stad verplicht te zijn hare erkentelijkheid te bewijzen door feesten te harer eere vast te stellen: Dit waren de Floralia's, die in de circussen onder bescherming der prostituées en edilen gevierd werden.

Deze ontuchtige feesten, die Juvenalis' onsterfelijke verzen onder den naam van pana et circenses aangeduid heeft, dagteekenen reeds van de zesde eeuw der stichting van Rome. Misschien moet men ze gelijk stellen met de Flora-spelen, die, van de Sabijnen afkomstig en ter eere van Flora, de godin der tuinen, ingesteld waren? Wat er ook van zijr deze feesten waren buitengewoon onzedelijk; zij zijn door Lactance in de volgende termen beschreven geworden:

„De Courtisanen verlieten in optocht hare huizen, door trompetters voorafgegaan en in zeer wijde kleederen gewikkeld, waaronder zij geheel naakt en met al haar kostbaarheden getooid waren; zij verzamelden zich in het circus onder de oogen van het volk, dat zich om haar verdrong