is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar ontdeden zij zich' van haar kleêren en vertoonden zij zich in de schaamtelooste naaktheid, terwijl zij met welgevallen aan de toeschouwers tentoonstelden, wat deze wilden zien en van schandelijke bewegingen deze ontuchtige tentoonstelling deden vergezeld gaan. Zij liepen, dansten, worstelden en sprongen als athleten en baladijns en elk harer wellustige houdingen ontrukte kreten en bijvalsbetuigingen aan dit in waanzin verkeerende volk. Eensklaps wierpen zich dan mannen, die insgelijks naakt waren, op de tonen der trompetten in de arena en een verschrikkelijke algemeene prostitutie werd dan in het openbaar onder nieuwe toejuichingen van het volk gepleegd. Cato, de strenge Cato, verscheen eens in het circus op het oogenblik, dat de edilen het signaal voor het spel zouden geven; maar de tegenwoordigheid van dien grooten burger verhinderde de orgie los te breken. De courtisanen bleven gekleed, de trompetters hielden op en het volk wachtte. Men deed Cato opmerken, dat hij alleen een hinderpaal was voor de viering deifeesten ; hij stond op, hield de slip van zijn kleed voor zijn gelaat en verliet zoo het circus. Het volk klapte in de handen, de courtisanen ontkleedden zich, de trompetten weerschalden

en het schouwspel begon."

Om andere voorbeelden van openbare prostitutie terug te vinden ter eere eener godin, die slechts eene vergode courtisane was, moet men teruggaan tot de tooneelen van erotischen waanzin, die om het beeld van Moloch plaats vonden en tot zekere feesten van Isis, die de Romeinen niet nalieten van de Egyptenaren over te nemen.

Deze feesten, onder den naam van Isiaques bekend, zyn door Apuleus in de Ane d'or verhaald geworden. Zij hadden gedeeltelijk in de straten en op de openbare wegen plaats,