is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wellust en de losbandigheid overgaf. De meest wulpsche liederen, de ongebondendste gesprekken beantwoordden aan

PhÏÏlo ddelmgen' Een PraChtige Wagen' die een enorme allos droeg, ging langzaam voort tot midden op de openbare plaats. Daar verwijlde men en zag men dan een matrone mater famütas, een kroon plaatsen op dit ontuchtige zinne' eeld Zoo waren de feesten en plechtigheden der gewijde prostitutie in Italië s

De wettige prostitutie.

Evenals in Athene bestonden in Rome twee groote klas sen van prostituées: zy, die haar bedrijf in de publieke huizen de lupanars, uitoefenden en de vrije courtisanen, die

huwde Waren 6n in Wier rang6n een gf00t aantal gehuwde vrouwen met of zonder toestemming van haar mannen, heimelijk binnensloop. (l)

Ofschoon de Romeinsche jeugd op een zeker tijdstip de groote courtisane onder den naam van Amica heeft willen

TLIT* mak6n alS mededingster ™ di* ^n Athene en Connthe, zag men te Rome nooit vrouwen, die op de

hetairen van Griekenland geleken en door haar schoonheid

en hooge geestesontwikkeling opmerking verdienden De

Romeinen waren te stoffelijk in hun hartstochten, te trotsch

op hun staatkundige grootheid om zich met gewone cour-

1Sanen te verl)inden, die overigens noch door haar geest,

(1) Om haar minnaar, aan de wet op de prostitutie te doen ontsnap-

prlZTj." S ,r°UW" "• » d*