is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten naam te Rome verworven, ter wille harer volkomen bedrevenheid in alle geheimen van den wellust; zij lieten zich zeer duur betalen en voegden de voordeelen harer kunst bij die der prostitutie. Men zag haar slechts bij rijke lieden op het einde der feestmalen te midden der zwelgpartijen. De Caditanen van Spanje deden de andere vreemde danseressen een groote mededinging aan: Martialis en Juvenalis hebben van haar talent om de wellustige begeerten bij de toeschouwers op te wekken gewag gemaakt.

Men noemde haar Saltatrices, fidicinm, tibicince al naar zij danseressen, fluit- of lierspeelsters waren. Men kan zich geen denkbeeld vormen van de ongebondenheid der bewegingen, die zij op de tonen der instrumenten uitvoerden, terwijl zij de verschillende phasen der liefde nabootsten, dan door zich te herinneren, hetgeen wij van de Auletriden van Athene en Corinthe gezegd hebben, ofschoon zij nooit het prestige van de groote Grieksche courtisanen bereikten.

Eenigen hadden wel is waar de eer door de groote Latijnsche dichter Horatius, Ovidius, Catullius, Propertius, Tibullus bemind te worden. Cytheris ontving dikwijls Cicero en andere groote burgers aan haar tafel, maar haars gelijken hadden nooit een invloedrijke rol in de publieke aangelegenheden.

De groote courtisanen, bonce meretrices, gaven den toon aan, schreven de mode voor, trokken de aristocratie tot zich, ruïneerden de ouden en verdierven de jongen, doofden de physieke en zedelijke wilskracht van allen uit, maar dat was ook alles.

TTaa.r praal was bijna even groot als die der Atheensche hetairen en zij vertoonden zich in het openbaar op straat