is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derft. Dezelfde dwaasheid brengt er haar toe de vrucht te doen afdrijven door verschillende kwaaddoende middelen opdat de gladde oppervlakte van haren buik niet rimpele en niet neerhangt onder den druk van zijn last en de weeën van het kraambed."

Wij hebben gezien, dat de Sagae niet alleen werk maakten van de koppelarijen en de vruchtafdrijving, maar dat zij ook de blanketsels, de reukwerken en alle liefdedrift opwekkende middeltjes leverden. Yoor de bereiding gebruikten zij de aromatische zelfstandigheden van Azië en Afrika, die een prikkelende werking op de geslachtsorganen hadden. In het overdreven gebruik dezer stoffen vonden de Romeinen het geheim hunner onvergelijkelijke wellustigheid en hunner wulpsche buitensporigheden. Al de soorten van prostitutie waren dus schatplichtig aan de Sagae, die tegelijk reukwerkverkoopsters en tooveressen, vroedvrouwen en koppelaarsters waren, maar ook altijd oude lichtekooien, die in het gareel der prostitutie grijs geworden waren.

Evenals de scheerders, werkzame handlangers der pederastie, trokken zij groote voordeelen uit haar nijverheid, want iedereen parfumeerde zich in Rome: de mannen, de vrouwen, de kinderen, de publieke vrouwen en de schandjongens. Bij het opstaan, bij het naar bed gaan, voor den maaltijd, na het bad werd het geheele lichaam met welriekende oliën overgoten, de kleederen en de haren waren met geurige aftreksels doortrokken; men liet in de vertrekken aromatische poeders branden, men deed er van in de spijzen, in de dranken, in de meubels, in het water, voor de zuiveringen bestemd; men besprenkelde er de beddekens mede. Het zenuwstelsel was door den doordringenden reuk der parfumerieën in een voortdurenden staat van overprik-