is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de krotten van Rome door te brengen, die hij niet verliet,

voor hij dronken was.

Hij herbergde in zijn paleis verscheiden honderden vrouwen uit de matronen en prostituées genomen en een gelijk

aantal cinasden uit de verschillende klassen der maatschappij,

die allen bestemd waren voor zijn onreine grillen. Mannen en vrouwen waren daaglijks aan zijn tafel en aan zijn keizerlijke drinkgelagen genoodigd. Nu eens gelastte hij aan al zijn bijwijven onderling het meest onkuische saphisme te plegen, dan weder vergunde hij zich het schouwspel van

een algemeene prostitutie der twee seksen, terwijl de een

zich op de ander wierp om de natuurwetten te schenden. Ipsas concubinas suas sub ocuUs suis tiuprari jubebat. nee irruentium in se juvenum carebai infamia,omniparte mrpons ataue ore in sexum utrumque poUutus. Hij bezoedelde een ieder die hem naderde en gaf zich zelf daarna aan hen over' omne genus hominum infamavit quod erat secum et a > omnibus est infamatus. Hij gaf zich bij voorkeur aan een vriigemaakten slaaf over, die door hem Onon genoemd weid, uit hoofde van zekere physische bizonderheden van dit individu, die aan den ezel deden denken.

Voordat hij zich voor al zijn lage gunstelingen prostitueerde had hij zijn zuster en bloedverwanten verkracht en het betreurd, dat hij geen bloedschande met zijn moeder kon

Pl Volgens Herodianus kon Commodius niet lang dit ontuchtig leven uithouden, waardoor hij dan ook een ziekte opliep die als kenteekenen had groote gezwellen m de liezen en talrijke roede plekken in het gelaat en op de. handen.

Heliogabalus was de verpersoonlijking van de ondeugd en van den waanzin van het priapismus. Hij kleedde