Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Ieder die tracht het leven van een groot man uit vroegeren tijd door eigen studie te leeren kennen en zijne voorstelling van dat leven aan anderen mede te deelen, moest gedachtig blijven aan deze verzen van Walt Whitman:

When I read the book, the biography famous,

And is this then (said I) wbat the author calls a man's life ?

And so will some one when I am dead and gone write my life?

(As if any man really knew aught of my life?

Why even I myself I often think know little or nothing of my Treal life, Only a few hints, a few diffused faint clews and indirections I seek for my own use to tracé out here.)

Want inderdaad, hoe weinigen gelukt het de bekende Grieksche spreuk in toepassing te brengen, en zoo al, hoeveel in henzelven blijft hun dan nog duister! Wat weien wij eigenlijk van het geheime leven onzer ziel? Van het verband tusschen onzen lichamelijken aanleg en ons gevoel, onzen wil, ons verstand? Van de oorzaken en redenen , waardoor en waarom wij zóó gevoelen, willen, denken, handelen, spreken en schrijven als wij doen? Geldt het een tijdgenoot, dien wij door persoonlijken omgang

Sluiten