Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich opnieuw op de Veluwe, werd de Muiderdijk doorgestoken en het land onder water gezet. Toen in 1650 Willem II met zijne troepen voor Amsterdam kwam, werd eveneens het geschut op de wallen geplant, waardgelders aangeworven , oorlogsschepen in het Y gelegd en een paar zeesluizen geopend. Aan de roemrijke zeeoorlogen nam de Stad op krachtige wijze deel.

Die feiten hielden de herinnering levendig aan een grootsch verleden, toen het kleiue Holland op schitterende wijze zijne krachten ontplooide; zij beletten tevens dat het gevoel voor het heroieke, geboren tijdens de 16de eeuw, in de harten der Amsterdammers voor goed schuil ging in nuchteren handelsgeest en prozaïsche winzucht.

Op het gebied van den geest kon Vondel, langzamerhand rijpend tot man, datzelfde streven naar ontwikkeling, dienzelfden aanwas van krachten zien. Coster en zijne vrienden komt de eer toe van, vroeger dan anderen, te hebben ingezien dat de inwoners eener zich snel ontwikkelende koopstad „niet bij brood alleen leven" moeten. De stichting der Academie, bestemd vooral kennis en beschaving onder de gegoede burgerij te verbreiden, bewees dat zij een juisten blik hadden op hetgeen de tijd eischte. Toen de Overheid der Stad vijftien jaar later het Athenaeum Illustre oprichtte, volgde zij slechts den weg waarop hare burgers haar waren voorgegaan. Onder den bezielenden invloed der Renaissance ontwaakte overal nieuw leven, liefde niet alleen voor wetenschap maar in nog hooger mate misschien voor kunst. Van welk een gevoeligen schoonheidszin getuigde reeds de aanleg dier Amsterdamsche grachten, pittoresk-schoon door hare steeds wisselende

Sluiten