Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw hantvest niet verminderen"; „Gaet heene, en onderstut mijn stoel met uw gebeden" — aldus besluit de koning. Dat klinkt anders dan in Palamedes! In Zungchin heeft Vondel een eerezuil opgericht voor de Sociëteit van Jezus; niet het lot van den onbeteekenenden Keizer vervult des dichters gemoed, doch de lotgevallen der Sociëteit in het Oosten en haar zendingswerk; Adam Schal en zijne priesters openen het stuk dat besloten wordt met eene voorspelling van Xaverius' Geest tot de priesters; telkens zien wij de Jezuïeten op het tooneel.

Vondels overgang tot het Katholicisme bracht noodwendig met zich dat hij verder van het Protestantisme kwam te staan; zijn geloofsijver voor het Katholicisme openbaart zich ook wel eens in eene vijandige stemming tegenover het Protestantisme. In Kenteken des Afvals dat achter Altaergeheimenissen volgde, zegt hij o. a.:

o heilooze opperschennis,

Die Godt zijn wettigh Recht ontzeit En blint noch roemt van Kristus kennis!

Toch zijn zulke uitingen zeldzaam. Talrijker zijn die over zijne oude vijanden, de orthodoxe predikanten; trouwens zij zeiven zorgden er wel voor, dat de dichter hen niet vergat. Van zijn kant toonde Vondel dat hij nog altijd de man was die indertijd den rommelpot had doen weergalmen en den harpoen had geslingerd. In Maria Stuart gloeit het oude vuur nog eens op in deze regels van Meivin:

d' Oploopende gemeent wordt lichtlijck neergezet,

Indien de predickstoel zich wacht dien haet te voeden. 1

4. T. a. p. vs. 4000—4004.

Sluiten