Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelsmogendheid van Europa worden (na Gr. Bntt. en Ierl Duitschl., Frankr. en Nederl.). In de laatste jaren is het Kongo-gebied van groote beteekenis geworden voor

den Belgischen handel.

Op de grens van het heuvelland en de vlakte, tevens

op die van de beide taalgebieden, ligt in het midden des lands de mooie hoofdstad Brussel (200, met de ermee samengegroeide voorsteden 635), waar beroemde kanten, verder katoenen en wollen stoffen en allerlei voorwerpen van kunst en smaak worden vervaardigd.

Vlaanderens steden herinneren in vele van hare gebouwen haar grootsch verleden. Brugges macht en bloei zijn lang voorbij; de stad telt nu 53000 i., een stille en arme stad, maar een der schoonste van Europa, door schilderachtige grachten doorsneden, met zeldzaam mooie huizen en een prachtigen klokketoren op het grootsche marktplein; fraai Begijnhof. De kantindustrie is ten deele nog huisvlijt, als 111 vele Belgische steden. Het nieuwe, 9 M. diepe kanaal naar Zeebrugge geeft tot dusver geen herleving van den handel. De tijd, dat Gent, als in 1400, 80OOO strijdbare mannen kon leveren, waarvan alleen het weversgilde 18000, de tijden van de Van Arteveldes, komen ook voor deze stad niet terug. De Braakman is grootendeels dichtgeslibd en Sas-van-Gent is niet meer hare havenstad; maar ile Gentenaren hebben den handel en de nijverheid hunner stad (205) voor ondergang weten te behoeden; de scheepvaart geschiedt langs het pas weer verbreede en verdiepte kanaal naai Terneuzen. In den omtrek veel tuinbouw. Doornik (37), Kortrijk (35) en IJperen (17), alle drie nabij de zuidgrens, hebben grootscher dagen gekend, maar drijven thans weefindustrie, aansluitend bij die in Noord-Frankrijk.

Antwerpen geniet de voordeelen van een veilige ligging binnenslands aan een breeden, ijsvrijen stroom met krachtige werking van eb en vloed. Staatkundige toestanden en overstroomingen hebben wel dikwijls den handel benadeeld, maar nu is het bevolkingscijfer weder tot ruim 400 000 geklommen ; de havenwerken zijn kolossaal uitgebreid en dc.handel

Sluiten