Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam Blackwater als rivierwater doet denken aan de uitgestrekte venen (bogs), die Ierland heeft.

Zoowel Schotlands als Ierlands westkusten vertoonen vele diepe insnijdingen. In Ierland behooren vele daarvan tot de ria's; in Schotland dragen ze den naam van firth (= fjord); zij hebben daar meer het karakter van fjorden.

Ierland heeft eeuwenlang het lot gehad der eilanden, die nabij een grooter land gelegen, door dit veroverd en verdrukt worden (Sicilië, Kreta). De Engelsche adel kreeg het grootste deel des lands in bezit als reusachtige landerijen en liet de Iersche pachters door de rentmeesters uitzuigen , het ergst inde 19e eeuw. Vandaar hongersnooden, voortdurende oproeren en sterke emigratie naar Amerika. In 1903 is er eindelijk een begin mee gemaakt, den terugkoop van het land door de Ieren te vergemakkelijken.

1700 1801 1841 1901

Bevolking van Groot-Brittannië in mill. 5 II 19 37 » Ierland » » 1 5-2 ^ 4-5

In verband met het klimaat is veeteelt liet eerste bestaanmiddel; veel varkensteelt; groote uitvoer van vee en zuivel naar Engeland. Belfast (355) met grootste linnenindustrie der aarde; scheepstimmerwerven. Dublin (355), de hoofdstad, heeft drukken handel met Liverpool.

Kleinere havensteden, met goede havens, zijn Cork (76) aan de zuid-, Limerick (38) aan de westkust.

Groot-Brittannië is de oudste constitutioneele monarchie; de grondwettelijke vrijheden en rechten begonnen hunne ontwikkelingsgeschiedenis reeds met de Magna Charta (1215).

C. NOORD- EN OOST-EUROPA.

§ 8. Denemarken. Grootte: 5000 KM2 grooter dan Nederland. Inwoners; 2.5 mill. — De eilanden van den Deenschen archipel vormen het hoofddeel van den staat. Jutland is in de meeste streken weinig vruchtbaar; de zandige landrug (tot 170 M.), die er door heen loopt,

Sluiten