Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het koninkrijk Servië bezit langs zijn noordgrens in den Donau en in het midden in 't Morawadal Servië, belangrijke verkeerswegen. Het is de best bevolkte staat van 't schiereiland; de uitvoer neemt toe (vooral vee). Het bergachtige land was vroeger rijk aan wouden, die nu meest zijn uitgeroeid of althans vernield, door de bewoners zoowel als door hunne geiten en varkens. De hoofdstad Belgrado (70) ligt op een rots aan den Donau. Nis (Nisj; 25) is het splitsingspunt van den spoorweg naar Konstantinopel en naar Saloniki.

Het woeste bergland Montenegro was de toevluchtsplaats van vele Serviërs, toen hun land door de Turken Monte- was veroverd. Veeteelt is er de eenige bezigheid negro. van belang. Cetinje (4) is de hoofdplaats van liet vorstendommetje.

§ 15. Het koninkrijk Roemenië ligt buiten het schiereiland. Het omvat Wa 1 achij e, Moldavië, de moerassige Donau-delta en het steppeland der Dobruza (Dobroedsja). De beneden-Donauvlakte is vruchtbaar (löss) en verbouwt veel koren. Uitvoerhavens vooral van graan zijn Galatz (65), Braila (60) en Constantsa (15); ze hebben geregelde vaart op Rotterdam. De Soelina, de middelste der drie Donaumonden, is de waterweg. Hoofdstad is Boekarest (290), dat steeds een meer Westersch voorkomen verkrijgt. De bevolking van Jasi (80), hoofdstad van Moldavië, bestaat voor bijna de helft uit Israëlieten, die in geheel Roemenië veel wonen, en zeer verdrukt worden. De Roemeniërs spreken tengevolge der Romeinsche kolonisatie een Romaansche taal. Het land is sedert 1878 sterk vooruitgegaan.

E. AZIË.

§ 16. Bodemgesteldheid. Azië bestaat, naar den bouw der oppervlakte, uit de volgende hoofddeelen : 1. een groot hoogland, dat zich van liet \V. naar het O. dwars door het werelddeel uitstrekt; 2. een waaiervormige ver-

Sluiten