Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieper dan in Iran zijn hier die ketenen onder hun eigen puin begraven, dat de dalen er tusschen tot breede vlakten heeft opgevuld. Nog talrijker zijn de zoutmeren , nog woester en minder bewoond de zoutsteppen. De meeste ketenen verrijzen iooo—2000 M. boven de 4—5000 M. hooge vlakten , sommige hooger, als het Dupleix-gebergte (8000 M.). Het oostelijk deel, waar meer regen valt, heeft een ander karakter: dieper liggen hier tusschen steile ketenen de geweldige bovendalen der Chineesche en Achter-Indische stroomen, die het bergpuin meevoeren. Dit gedeelte is wat meer bevolkt, hoewel de dalkloven te smal zijn om dichte bewoning te veroorloven.

Tibet is een priesterstaat, onder het geestelijk hoofd der Boeddhisten, den Dalai-Lama, zetelend te Lhasa(25?), het Boeddhistisch Mekka. De in kloosters wonende Lama's (monniken) zijn zeer talrijk en verdrukken het volk. Alleen de groote dalen in 't Z. en ZO. worden door een gezeten bevolking bewoond. De Chineesche Regeering heeft grooten invloed.

De noordelijke ketenen van den Kwen-lun verrijzen als een steile bergmuur boven het Man-li ai. Het I arimbekken, dikwijls Oost-Turkestan genoemd, is in 't midden , zoover bekend, een groote zandwoestijn, vol duinen, waartusschen ruïnen van oude steden liggen. De larim-rivier ontstroomt het in 't N., langs den Tiën-sjan, een grootsch ketengebergte, met ruime lengtedalen; eetiige toppen reiken tot boven 7000 M. Aan de randen van het bekken liggen op löss-grond rijen oasen , die het water der meeste rivieren opgebruiken; belangrijke steden zijn Jarkand (100) en Kasjgar (80).

De Gobi, het Chineesche bijland Mongolië, bestaat uit zand- en steenwoestijnen, maar ook uit steppen, doch heeft minder oasen dan het Tarim-bekken. Vandaar dat de eigenlijke Mongolen, die het bewonen, meest van veeteelt leven. Het is echter onbegrijpelijk, dat deze menschen , die nog wel veel aanleg toonen, maar toch zeer verstompt zijn, eenmaal het grootste deel vau Azië en zelfs Oost-

Sluiten