Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijnen naar Mantsjoerije en naar de Jang-tse-kiang (met zijlijnen). Ti entsin (750) is de leelijke havenstad. Het Kei 7. er kanaal, gegraven tot vervoer van de rijst, als belasting, naar Peking, wordt druk bevaren, ondanks den slechten toestand, waarin groote stukken verkeeren. — Aan de kust van het schiereiland Sjan-toeng heeft Engeland Wei-h ai-wei in pacht, dat weinig beteekent, Duitschland Kiau-tsjeoe, dat opkomt en al door een spoorweg met de Hoang-ho verbonden is.

In het zuiden der vlakte mondt de machtige stroom Jang-tse-kiang, de verkeersader van Mfdden-China, die aan den noordrand van het zuidelijk bergland drie zeer vruchtbare bekkens doorstroomt. Nu de stad Tsoengking (700), in het Roode bekken, bij den vrede met Japan bij de „verdraghavens" gevoegd is, die voor buitenlandschen handel openstaan, zal de drukke scheepvaart zich wel daarheen voortzetten. De grootste binnenhaven is Hankeoe (met voorsteden 2 mill.f) in een zeer dichtbevolkte streek; het is de grootste theemarkt. Nanking (260), vroeger veel grooter, als fabriekstad en wetenschappelijk centrum, is achteruitgegaan door de verwoesting in den hevigen Taiping-opstand, in 't midden der 19e eeuw. Sjanghai (650), bij den mond, heeft meer dan de helft der handelsbeweging van de Chineesche havens; reusachtige uitvoer van zijde.

Het zuidelijk bergland is langs de kust zeer dicht' bevolkt; het is daar een theeland; in 't Z. ook veel suikerteelt. De kust is een riaskust, maar met verzande bochten en slechte havens. Van hier emigreeren vele Chineezen, o. a. uit Amoy. Aan den mond der Si-kiang ligt Kanton (900), eerste industrie- en tweede handelstad, ten deele op vlotten gebouwd, als Bangkok en Palembang. Het hngelsche Hong-kong (of Victoria, 170), heeft de grootste scheepvaartbeweging van alle havens ter wereld; station voor de lijnen van China, Japan, Australië, San !• rancisco, enz.; de in- en uitvoer naar China is meer dan 2'3 van die van Sjang-hai.

BOS —NIERMEVER, Leerb. L. en , 7e druk. 13

Sluiten