Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218

allerwege in cultuur. De hoofdstad van Manitoba, \\ i nnipeg (20), ligt midden in het grootste tarweveld der aarde. Naar 't Westen neemt de regenval af, zoodat landbouw daar alleen door bevloeiing mogelijk is. Maar de veeteelt op de prairie is hier aanzienlijk. Al deze landen zijn tot ontwikkeling gekomen sedert den aanleg der

Canadian Pacific.

Om de Hudsonsbaai ligt een krans van vele groote en tallooze kleine meren, het grootste merengebied der aarde, een tegenhanger van den krans om de Oostzee en evenals deze in den Ijstijd ontstaan. Daartoe behoort de reusachtige samenhangende zoetwatermassa der Canadeesche meren (samen ruim 7 X Nederland), het Boven-Meer (Lake Superior; 2V2 X Nederland), Michigan-, Huron-, Rrie- en Ontario-ineer. De vier eerste verschillen weinig in hoogte, de beide laatste 100 M. De verbinding tusschen die twee is de Niagara, met den waterval van 50 M. hoogte. Boven den val is de rivier 2 KM. breed, eronder 300 M. Ongeveer 10 °/0 der watermassa, of 700 000 paardekrachten , worden voor electrische krachtoverbrenging gebruikt, tot 250 KM. ver. De geheele kracht van den val is gelijk aan die der totale kolenproductie der aarde. De watermassa der meren wordt afgevoerd door den St. L a u r e n s, eiken winter zetten zich daarin ijsdammen vast, waarover men spoorlijnen laat loopen.

Het oude landschap Canada omvat alleen het St. Laurens-dal en het schiereiland tusschen drie meren, dus de zuidelijke deelen der provinciën Ouebec en Ontario. ZuidQuebec is het voormalig Neder-Canada, Zuid-Ontario het voormalig Opper-Canada. Beide hebben veel industrie en zijn goed bebouwd, maar de landbouw kan zich niet noordwaarts uitbreiden. Daar begint het groote woudgebied. Zuid-Quebec is overheerschend bewoond door de l*ransche Canadeezen („habitants"), een krachtig ras, vasthoudend aan Fransche taal en zeden, sedert 1763 toegenomen van 65000 op 1800000, 3O°/0 der bevolking van de geheele Dominion. In groothandel en industrie zijn echter de

Sluiten