Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Noorden de polders met wegen moest doorsnijden. Langs die wegen liggen de langwerpige dorpen, in 't Zuiden dus niet in, maar tusschen de polders. In „de Waarden" is op het laagveen veeteelt, op de klei ook landbouw. Zuid-Holland is bovendien een zeer belangrijk tuinbouwland. Om Delft en benoorden Rotterdam is, met hetWestland, de uitgebreidste groentencultuur onder glas. Boskoop heeft verreweg de grootste boomkweekerij des lands; het verzendt sedert enkele jaren over bijna geheel Europa en ook veel naar Amerika. Aalsmeer, in Noord-Holland, heeft de grootste bloemkweekerij; de bloemen blijven binnenslands.

In dit gebied ligt een krans van steden, bestaande uit alle vier onze steden boven iooooo inwoners, nog twee boven 50 (Haarlem 70, Leiden 58), nog vier boven 20 (Delft 34, Schiedam 31, Gouda 24, Vlaardingen 21), zoodat hier, wat in geen ander landschap het geval is, de bevolking der grootere steden die der kleinere plaatsen overtreft en wel zeer sterk. Deze tien steden hebben samen l3/- millioen inwoners, of ruim 2/7 van de geheele bevolking des lands. — Utrecht (117) is de eenige, die uit den Romeinschen tijd dagteekent. De Hollandsche steden zijn alle pas ontstaan sedert het gravengeslacht der Dirken hun moerassig visschersland tot een onafhankelijken roofstaat wist te maken, die weldra een aanzienlijk handelsland werd. De grafelijke residentie werd spoedig 's Gravenhage (259) en steeds is dit regeeringszetel gebleven, na de stichting der republiek voor het gansche land. Amsterdam (564) heet wel hoofdstad, maar draagt daarvan geen andere eigenschap dan dat het de kroningstad is. Amsterdam is verreweg onze grootste handelstad; zoowel de binnenlandsche als de buitenlandsche handel, vooral die met dekoloniën, is zeer aanzienlijk. Amsterdam heeft zijn handel in den loop der tijden aanzienlijk moeten wijzigen. I11 de 18e eeuw was 't nog het centrum van den wereldhandel in graan, die toen voornamelijk op de voortbrenging der Oostzeelanden berustte. In de 19c eeuw, toen Zuid Rusland

Sluiten