Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia (200), de hoofdstad van Nederlandsch-Indië, is de grootste ambtenaarstad, fabriekstad en ook handelstad , als zetel van de meeste hoofdkantoren der groote handelsinstellingen, al is het in den goederenhandel door Soerabaja overtroffen, dat een rijker achterland bezit. Het is tevens het middelpunt van het geestelijk leven der Nederlandsche bevolking.

Batavia bestaat uit een oude beneden-en een bovenstad, omgeven door een groot aantal inlandsche wijken, en verbonden door een rechten weg en vaart, met den oudhollandschen naam Molenvliet. De oude, dicht ineengebouwde stad is in het eind der 18e en begin der 19e eeuw als woonstad door de Nederlanders verlaten. Daendels verbeterde er wel den zeer slechten gezondheidstoestand door demping van grachten en slechting van muren, maar bevorderde tevens de verhuizing naar de droge gronden ten zuiden der stad. In de oude stad zijn thans nog de meeste kantoren en veel winkels van Chineezen. De nieuwe is een reusachtig villa-park, waar op een oppervlakte, ongeveer gelijk aan die van Rotterdam, 9000 Europeanen wonen, met hunne inlandsche bedienden. Men noemt haar Weltevreden, naar een voormalig landgoed.

Batavia is de eenige stad van Java, die een kunsthaven heeft. Alle andere steden der Noordkust hebben opene reeden, behalve Soerabaja, waar de reede iets heeft van een natuurlijke baai. De reede van Batavia verondiepte sterk en daarom heeft men bij den hoek Tandjong I'riok, waar geen aanslibbing, maar afslag plaats heeft, de daarnaar genoemde haven aangelegd (in 1883 voltooid).

Indramajoe (16) is een groote rijsthaven.

Aan den zuidrand der vlakte ligt het mooie Buitenzorg (33), zetel van den gouverneur-generaal en liet centrale regeeringslichaam, de Algemeene Secretarie; prachtige Plantentuin.

Het bergland van West-Java bestaat uit een afzonderlijke vulkaangroep in Noordwest-Bantam, waarvan de Ka rang de hoogste kegel is en verder uit liet meest grootsche

Sluiten