Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De sterke insolatie doet in de warme, plantenlooze gewesten, dus in de woestijnen, het meest haren invloed gelden; door haar ontstaat de Hammada in de Sahara, de rotsbodem, die met tallooze, hoekige splinters bezaaid is. In onze streken is de mechanische werking van het in de rotsspleten gedrongen, daar bevriezend water van grooten invloed, (i cM3 water van on wordt bij bevriezing 1.09 cM3 ijs). Het sterkst is deze werking in de landen met een gematigd klimaat en in de hooggebergten, waar de temperaturen gedurende langen tijd zich bij afwisseling beneden en boven het vriespunt bewegen. Aan deze werking zijn hoofdzakelijk de woeste vormen van de toppen en hellingen in het hooggebergte toe te schrijven.

De in de kleinste spleten der gesteenten dringende plantenwortels werken als wiggen en maken kleinere of grootere deelen los.

De chemische verweering geschiedt door de inwerking van zuurstof, koolzuur en water, zoomede van plantenzuren. Zij doet de rotsen soms tot groote diepten verbrokkelen en verkruimelen.

Afstortingen en het neersijpelend en neerstroomend water brengen de verweeringsproducten naar omlaag, zoodat steeds weer nieuwe deelen der rotsen aan verweering worden blootgesteld. Verweering en den 11 dat ie (ontblooting) hebben gebergten tot ruïnen gemaakt van wat ze eens waren. Op bijgaande plaat van den Schwarzhom steekt een sterk verweerd en gedenudeerd gebergte uit een dikken mantel van verweeringsproducten omhoog. Waar zich boven de kolossale puinkegels blijvend sneeuw heeft opgehoopt, vertoonen ze in diepe geulen waterbeddingen. Aan het boveneinde dier geulen is duidelijk de uitslijpende werking van het afstroomende smeltwater in de vaste rots te onderscheiden.

Ean gebied, dat oorspronkelijk een hoogvlakte was, kan door de verweering verdeeld worden in tafelbergen en pilaren (zie nevenstaande plaat uit de Sachsische Schvveiz). Zeer sterk werkt de chemische verweering bij kalk-

Sluiten