Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met deze geweldige uitbreiding van den wereldhandel ging een meerdere volmaking en uitbreiding van de verkeersmiddelen gepaard. Sedert 1830 heeft zich in alle werelddeelen een meer of minder dicht spoorwegnet ontwikkeld; sinds 1838 is het getal stoomschepen, minder afhankelijk van den wind en drie- tot vijfmaal vlugger dan de zeilschepen, steeds toegenomen, en sedert 1840 bewijst de electrische telegraaf ook aan den handel onschatbare diensten.

§ 47. De hoofdverkeerswegen van den tegenwoordigen tijd op het land. Waar eene dichte bevolking en vele voortbrengselen, soms ook (als in de Vereenigde Staten) alleen de laatste, een snel verkeer wenschelijk maken, treft men meestal een dicht spoorwegnet aan. Een uitzondering op dezen regel maakt China, dat, afkeerig van Westerschen invloed, pas met spoorwegaanleg begonnen is. De gezamenlijke spoorweglengte op Aarde beloopt reeds ruim 20 maal de lengte van den aequator. Van de 934000 KM. spoorweg, die de Aarde bij het begin van 1907 bezat, kwamen 473000 KM. op Amerika (waarvan 362000 in de Ver. St.), 316000 op Europa, 88000 op Azië, 29000 op Australië en 28000 op Afrika.

Het vervoer langs rivieren en kanalen is goedkooper dan per spoorweg en heeft in landen met minder talrijke bevolking nog veelal de overhand. In Middel-Europa en vooral in Noord-Amerika is het vervoer langs vele rivieren in de laatste jaren voor een aanzienlijk deel aan de spoorwegen afgestaan; in Rusland is de Wolga daarentegen nog altijd de hoofdader van 't verkeer en de Rijn en de Duitsche rivieren worden veel bevaren. Over 't geheel worden zware en volumineuze waren, als steenkolen, ertsen, koren, ruwe katoen, hout, ook in sporenrijke landen meest per vaartuig vervoerd. Daarom gaat, naast den aanleg van kanalen, nog voort de normaliseering der rivieren, de aanleg van kribben en strekdammen, met uitbaggering en springen van rotsen, ter verkrijging eener zooveel mogelijk regelmatige diepte en breedte.

Sluiten