Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABELLEN tot het bepalen van de familiën (en van eenig-e g-eslachten) volg-ens het natuurlijke stelsell).

Klasse. K(|uisetineeëii. P aardestaarten 3).

1 Land- of moerasplanten met onderaardschen wortelstok. Stengel geleed,

hol, niet vertakt of met in kransen staande takken, meest geribd. Bladen kransstandig, tot getande scheeden vergroeid. Sporekapsels 4-7 bijeen aan de onderzijde van schildvormige, tot een eindelingsche aar vereenigde schubben (fig. xxiuz, b). . . Equisetaceeën 98.

Klasse, Lycopodineeëil. VVolfsklau wachtigen 3).

1 Sporekapsels en sporen van een soort. Landplanten met kruipenden of opstijgenden, dicht met kleine bladen bezetten stengel. Sporekapsels in de oksels der stengelbladen of in die van schutbladen, tot eindelingsche aren vereenigd, alle gelijksoortige sporen bevattend.

Lycopodiaceeên IOO.

Sporekapsels en sporen van 2-erlei soort, nl. sporekapsels

met kleine sporen en andere met groote. Ondergedoken xx"-

waterplanten of moerasplanten met korten, knolvormigen, niet vertakten stengel. Bladen lang . meest halfrolrond , biesachtig. Sporekapsels in een groeve van den sterk scheedeachtig verbreeden bladvoet zittend, gelijk van vorm, die der buitenste bladen met vele groote sporen, die der binnenste met nog meer kleine sporen . . Isoetaceeën tot.

') De celkryptogamen blijven buiten behandeling, daar de bepaling der namen van deze een mikroskopisch onderzoek noodig maakt.

-') Tot deze klasse behoort slechts eene familie. Heeft men dus eens uitgemaakt, dat de plant een paardestaart is, dan kan men dadelijk tot blz. OH overgaan.

Heeft men met een landplant te doen, dan behoort zij tot de familie der Lycopodiaceeên. Is het een water- of moerasplant, dan zal men haar niet zoo licht voor eene VVoll'sklauwachtige plant herkennen en zal men er van zelf toe komen, daar men geene bloemen vindt, haar te deterinineeren met behulp der tabel op blz. »». f

Sluiten