Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»

2 Onvruchtbare bladen in spiralen staand, alle gelijk van vorm . 3 Onvruchtbare bladen aan de min of meer samengedrukte, onvruchtbare takken kruiswijs tegenoverstaand, 4-rijig, de aan de kanten

staande gekield, ae op ae viaüisen

staande niet 5

3 Stengel tot meer dan 1,00 lang, met een crrnnt aantal takken. weinisr

beworteld. Vruchtbare bladen (fig. 106) korter dan de onvruchtbare 4

Stengel tot 0,10 lang, weinig vertakt, met vele wortels,

Dros. v^nvi ucuiuciie bladen lijn-priemvormig (fig. 12a), gaafrandig, afstaand. Aar alleenstaand , eindelings. Vruchtbare bladen (fig. : 2b) bijna even lancr als of lantrer

dan de onvrucht- Fig. 11. Lycopodium clavatum.

l 21. Arnrs a Wad: fc rugzijde; c binnenzijde van

a o T7 i • i • een vrucmuaar uiau, mei net

Fig. io. Octr. Vochtige hei- geopende sporanginm.

en veengrond. Algemeen. Moeras wolfsklauw. L inundatum L.

4 Aren meest 'l ot 6 bijeen, opeen laugen, los bebladerdeo steel (fig. 11). Onvruchtbare bladen in een lang, witachtig haar uitloopend , naar boven gebogen, dicht aanliggend, getand of gaafrandig. Juli. Augs. Heidevelden , vooral vochtige. Vrij algemeen . . . . Groote wolfsklauw. L. clavatum L.

Aten zittend, alleenstaand. Onvruchtbare bladen in een stekende punt versmald

(zonder haarachtige puntl, Horizontaal Hg. IJ. tig. 1:1.

afstaand of naar beneden gericht, meest

fijn gezaagd. Augs., Septr. In bosschen. Olteiterp (I r.)

Stekende wolfsklauw. L. nnnotinum L.

5 Aren 2-6 op lange, los bebladerde stelen (fig. 13a). Vruchtbare bladen eirond, plotseling kort toegespitst (fig. 136), slechts l'/2-maal zoo lang als de sporekapsels. Stengel meest onderaardsch kruipend , tot over 1,00 lang. Augs.—Octr.

Zevenkr'tid. Kleine wolfsklauw. L. complanatum L.

Fig. 11. Lycopodium clavatum.

Auc*s a b,ad: h rugzuae; c binnenz\ide van

_ een vruchtbaar blad. met het

Fig. 13. L. amiótinuiii L.

Vruchtbare bla-

Sluiten