Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwelijke katjes bijna steeds alleenstaand (zelden tot 3 bijeen). Bladen met afgeronden of hartvormigen voet, rondaclitig tot eirond, kort toegespitst, klein gezaagd, van onderen in de hoeken der aderen gebaard, overigens kaal. Knoppen langge8teeld, met vele klieren bezet. 4,00-8,00. b April. Uit den Kaukasus. Gekweekt.

Hartbladige els. + A. cordllölia Ten.

2 Bladen volwassen van ouderen kaal, alleen in de hoeken der nerven gebaard, rondaehtig of rondachtig-oragekeerd-eirond, van voren

stomp oi iets ïngesneuen , ongeiijKgezaagd of klein-getand, als zij jong zijn, zeer kleverig, van onderen bleeker (fig. 388). Schors bruin, rood, later gescheurd , zwartachtig. 3,00-24,00. K Maart, April. Tusschen kreupelhout, op moerassige plaatsen en aan waterkanten. Algemeen. Ook gekweekt.

Zwarte els. A. glutinósa Gaertn.

Bladeu volwassen van onderen zachtharig of verspreid behaard, ten slotte vaak bijna kaal, eirond-elliptisch (fig. 389), spits of kort-toege-

ïi-l l J..LL .1

5[UL3l , IliCCOl» UUUUC1-

gezaagd, van onderen blauwgroen. Vrouwelijke katjes kort-

J .<• LM *i.

UI U1J IJ cl /.lt" f

tend. Schors glad, asohgrauw. 1 6,00-24,00. fc. Maart, April. In

li nmrart fnccnlinn l'vanrtallt/Mif

eö , , . 1 7 ij' Fig. 388. Alnus glutinósa.

VOOral Op vochtige plaatsen. Zeld- a oen jong, h bloeiend mannelijk katje: zaam. Ook gekweekt. e, rf mannelijke bloemschubben ; e man-

lc nolijk bloempje; f vrouwelijk katje;

U ra U WO eis. y vrouwelijke bloemschub; h onrijpe, A. incana D. C. 1 ri)Pe vruchtkegels k vruchtscliub;

I vrucht, bjj m in doorsnede.

3. Córylus Trn.

Eenhuizige heesters of boomen met gesteelde, aan den voet zwak-hartvormige , toegespitste, dubbel-gezaagde bladen. De mannelijke katjes zitten reeds den geheelen winter aan de takken, de vrouwelijke

hebben den vorm van bladknoppen 1

1 Vruchtomwindsel klokvormig, open, even lang als of korter dan de vrucht (fig 390). Bladen rond-omgekeerd-eirond, met bartvormigen voet, toegespitst, zwak-gelobd, dubbel gezaagd. Helmknopjes geel. Takken grjjs. 1,80-6,00. f. Febr., Maart. In bosschen en heggen. Algemeen. Ook gekweekt. . . Hazelnoot.

Hazelnotenstruik. Hazelaar. C. Avellana L.

Sluiten