Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Holósteum L.

1 Blauwgroen (fig. 516). Stengel onvertakt, naar boven met 2 of 3 paar bladen, onder de bloemstelen klierachtig-behaard. Bladen langwerpig, kaal. Bloemstelen na den bloeitijd teruggeslagen, later weer rechtopstaand. Bloemkroon wit, vaak roodachtig. 0,025-0,22. 00 en O- Maart—Juli. Op open en bebouwden zandgrond. Vrij algemeen . . Heel been. H. umbellatum L.

13. Stellaria L. Ster re muur.

Kruiden met rec-htopstaanden of neerliggenden, meest vertakten stengel, tegenoverstaande, gaaf'randige bladen en gesteelde bloemen,

die öf 1-2 bijeen zitten öf losse bjjsehermen vormen 1

1 Vruchtbeginsel en kelk aan den voet afgerond 2

Vruchtbeginsel beneden versmald, daardoor de kelk aan den voet

trechtervormig (fig. 5176). Kroonbladen 2-deelig (fig. 517a).

Bladen langwerpig, zittend, aan den voet gewimperd. Stengel vierkant, kaal, meest liggend. Schutbladen droogvliezig. Bloemkroon korter dan de kelk, wit. 0,05-0,40. 1).. Mei—Juli. Op moerassige plaatsen en aan slooten. Vrij algemeen.

Moer as muur. S. uliginósa Murr.

Van Moehringia trinérvia te onderscheiden door den onbeliaarden stengel en de 1-nervige bladen.

2 Stengel rolrond. Onderste bladen gesteeld. 3

Stengel vierkant, vooral beneden. Bladen alle zittend. ... 4 3 Stengel klierachtig-zachtharig. Bladen hartvormig-eirond, toegespitst,

teer (fig. 518). Kelkbladen veel korter dan de bloemkroon. Meeldraden 10. Bloemkroon wit. 0,30-0,60. 4- Mei, Juni. Op beschaduwde, vochtige plaatsen. Zeer zeldzaam.

Boschmuur. S. némorum L.

l'iterUlk van Malachium aquaticum, doch behalve door de :t stillen door meer dichte dan klierachtige beharing en de gewimperde bladen van deze to onderscheiden.

Stengel met een rjj haren (fig. 519). Bladen eirond, korttoegespitst. Kelkbladen even lang als of langer dan de

bloemkroon. Meeldraden meest 3-5. Bloemkroon wit. Fig. 5i«. 0,05-0,30. O* Bijna het geheelc jaar door bloeiend. Het meest gewone onkruid op akkers en onbebouwde gronden.

Mier. Erf. Vogelkruid. Mitrik. Muur. S. média Cyrillo.

Van Moehringia trinérvia enCerastlum semidecandrum te onderscheiden door de diep 2-spietige bloembladen en de i-y van haren aan den stengel: door deze laatste ook van S. u ' i g i n 0 s a.

Sluiten