Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nlonfcori traol 7al^70Qrvi V»««J . •• ■ ■ , •

10 rr T, -T. "CBiuue eerepri]s. v. peregrina L.

18 Kelkslippen niat hartvormig. Bladen gokarteld-gezaagd. Doosvrucht incresneden 2-lnhbicr. m

Kelkslippen breed hartvormig-eirond, tijdens den viuchttijd met de ziiranden nnar lmiten fc-

bogen (fig. 1199). Bladen rond- of langwerpig-eirond, met zwak-hartvormigen voet, 3-5(-7)-lobbig. Doosvrucht bijna bolvormig 4lobbig. Bloemkroon klein,

Kig. llys». Veronica hederaefolia.

a vrucht.

Fig. 1200.

lichtblauw of lila. 0.070,30. Q. Maart—Mei. Op bouwland, in moestuinen , lanes weeën, tus-

scben het gras. Algemeen. Klimopeereprijs V. hederaefólia L

19 Bloemstelen vele malen langer dan de bladen. Bladen eirond diep

gekarteld-gezaagd, met afgeknotten of hartvormigen voet (fig. 1200) Kelkslippen langwerpig, spits. Doosvrucht netvormig geaderd. Bloemkroon hemelsblauw, groot. 0,15-0,00. ©. April Mei en Juli—Herfst. In moestuinen, op braakland. Vrij algemeen (V. persica Poir., V. Buxbaurnii Ten.)

G r 0 o t e e e r e p r ij s. V. Tournefórtii Gmel.

Deze plant is in alle deelen krachtiger dan de volgende soorten: wel ziin soms de «x-, 0^,kle"»er. doch dan is z(| toch gemakko ijk kenbaar aan de lange bloem stelen, de groote bloemen en de andere doosvrucht.

Bloemstelen even lang als of weinig langer dan de bladen 20

20 Meeldraden dicht boven den onderrand der bloemkroon ingeplant.

Bladen eenigszins dik . ■ 21

Meeldraden in bet midden der kroonbuis ingeplant. Bloemkroon donkerblauw. Kelkslippen stomp, aan den rand dicht afstaand-grijsbehaard. Bladen rondachtig tot langwerpig, tamelijk zacht, dofgroen, grjjsen kortbebaard. Hokjes der doosvrucht weinig meer hoog dan breed, duidelijk gekield. 0,15-0,30. ©. April, Mei en Juli— Herfst. Op bouw- en moesland. Zeldzaam.

Doffe eereprjjs. V. opaca Fr.

Sluiten